ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОРМАЦІЙ (1917–1921 рр.): ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ

І. Терлюк
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF171.84 KB
Abstract: 
Досліджується законодавчий аспект правової політики українських національних державних формацій 1917–1921 рр. у сфері праці. Наголошується на тому, що фактор праці як один із соціально-економічних чинників у процесі формування й еволюції правової політики українських національних урядів був контроверсійним, а сама “трудова” політика – малоефективною. Наводиться думка, що законодавче регулювання трудових відносин, яке поєднувалося зі спробами вирішити правовими засобами численні соціальні проблеми, започаткувало українське національне трудове й соціальне законодавство; недооцінка проблем законодавчого врегулювання трудових відносин певною мірою спричинилася до втрати українцями власної національної державності.
References: 

1. Андрусишин Б. І. Робітнича політика українських урядів (1917–1920 рр.): автореф. дис… д-ра іст. наук. – К., 1997. – 44 с. 2. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: док. і матер.: у 2-х т., 3-х ч. – Т. 2 / упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 744 с. 3. Дорошенко Д. І. Історія України, 1917–1923 рр.: у 2-х т.: док.-наук. вид. / упоряд.: К. Ю. Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 352 с. 4. Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – К., 1992. – 272 с. 5. Макарчук С. А. Українська Республіка галичан: нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів: Світ, 1997. – 192 с. 6. Олійник О. М. Розвиток робітничого законодавства та органів регулювання трудових відносин у період діяльності українських урядів (1917–1920 рр.) // О. М. Олійник // Вісник НТУ “ХПІ”, 2013. – № 61 (1034). – С. 84–93. 7. Терлюк І. Я. Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис: навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с. 8. Тищик Б. Й. Західно-Українська народна республіка (1918–1923): історія держави і права / Б. Й. Тищик. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с. 9. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року): документи і матеріали: у 2 т. / ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; упор.: Р. Пиріг (кер.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь; НАН України;. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 2. – К.: Темпора, 2015. – XХ + 412 с. 10. Українська Центральна Рада: документи і матеріали; у 2 т. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / упор.: В. Ф. Верстюк (кер.), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький, Г. М. Михайличенко, А П. Огінська, Т. С. Осташко, В. М. Устименко, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва; ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.), В. Ф. Верстюк (заст. відп. ред.), Ю. М. Гамрецький, Б. В. Іваненко, Ю. Ю. Кондуфор, С. В. Кульчицький, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва; НАН України; Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – К.: Наук. думка, 1997. – 424 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 316–322