СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

М. Долинська
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF165.47 KB
Abstract: 
Досліджено актуальні питання правового регулювання нотаріального провадження за участю сільськогосподарських кооперативів в Україні. Розглянуто питання щодо нотаріального посвідчення правочинів за участю сільськогосподарських кооперативів. Детально проаналізовано повноваження нотаріальних органів щодо участі сільськогосподарських кооперативів у нотаріальному процесі.
References: 

1. Беренштейн Б. Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.com/content/view/2544/13. 2. Бурбика М. М. Деякі питання історії виникнення і становлення виробничих сільськогосподарських кооперативів в Україні і Російській Федерації та їх правове положення в сучасних умовах / М. М. Бурбика, В. І. Горевий // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 42–50. 3. Гаєцька- Колотило Я. З., Ільків Н. В. Аграрне право України: Навчальний посібник / Я. З. Гаєцька-Колотило, Н. В. Ільків. – К. : Істина, 2008. – 184 с. 4. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні за видами, станом на 01.01.2015 // Режим доступу: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=15751 5. Бурак А. Організаційно-економічна характеристика
розвитку сільськогосподарських кооперативів / А. Буряк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер.: Економіка АПК. – 2013. – № 20(1). – С. 48–55. 6. Долинська М. С. Особливості реалізації нотаріальної діяльності в незалежній Україні / М. С. Долинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. – Вип. 3 – С. 136–145. 7. Долинська М. С.Українське нотаріальне право : навч. посіб. / М. С. Долинська. – Юрінком Інтер,
2015. – 248 с. 8. Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом: Підручник у трьох книгах / за заг. ред. С. Я. Фурси. – 3-тє вид., допо. і перероб. – К. : Алерта. – 2015. – 484 с. 9. Дякович М. М. Нотаріальне право України : навч. посіб. / М. М. Дякович – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ . – 2009. – 683 с. 10. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / Колектив авторів; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с. 11. Теорія
нотаріального процесу: наук.-практ. посібник / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 385–390