ПОНЯТТЯ КОНСТРУКЦІЇЇ “СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА” В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Д. Сковронський
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF188.32 KB
Abstract: 
Історія ідеї соціальної держави достатньо відстежена і проаналізована, висвітлена також практика її інституціоналізації та функціонування. Вивчено специфічні ознаки акумуляції і перерозподілу нею національних ресурсів. Ретельно розглянуто досвід реалізації патронажної ролі держави. На цій основі виявлено і плюси, і мінуси, які неминуче супроводжують виконання державою такої ролі. Показані неоднозначні економічні, політичні, етичні, психологічні та інші наслідки її втілення у повсякденне життя. Держава – багатоаспектне утворення. Особливості кожного з аспектів її структури і діяльності, що фіксуються науковою думкою, отримують свої відповідні визначення, які, за прийнятим в науці звичаєм, одночасно стають і номінаціями держави як такої. Наприклад, через позначення тієї чи іншої форми правління воно загалом кваліфікується або як республіка, або як монархія. Державу ж, характеристика якої є похідною від констатації властивого їй типу політико-територіального устрою, атестують як унітарну або федеральну. Залежно від ступеня її безпосередньої участі в суспільно-економічних процесах (якщо ступінь брати у крайнощах) вона виступає інтервенціоністською або оптимальною.
References: 

1. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира : [акад. курс] : учеб. / О. Ф. Скакун ; Министерство образования и науки Украины. – К. : Ін Юре, 2008. – 460 с. 2. Салмин А. М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты: опыт Франции в сравнительной ретроспективе / А. М. Салмин. – М. : Наука, 1992. – 330 с. 3. Яковюк І. В. Соціальна і правова держава: співвідношення понять / І. В. Яковюк // Державне
будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування. – Х. : Право, 2001. – Вип. 1. – С. 99–105. 4. Четверікова Л. О. Соціальна держава: теоретичний аспект / Л. О. Четверікова // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Львів, 2004. – Вип. 15. – С. 103–107. 5. ТодыкаЮ. Н. Основы конституционного строя Украины : моногр. / Ю. Н. Тодыка ; Нац. юридич. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Акад. правовых наук Украины. – Харьков : Факт, 2000. – 176 с. 6. Панкевич О. Соціальна держава: проблеми загальної теорії: моногр. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Рабіновича П. М. – Львів, 2004. – 176 с. 7. Єрмоленко Д. Соціальна держава: ознаки та умови функціонування // Держава і право: зб. наук. пр. – Вип. 29. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 13–17. 8. Варич О. Функції сучасної держави: проблеми визначення та класифікації // Держава і право: зб. наук. пр. – Вип. 30. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 77–84. 9. Кузьмінський О. Проблеми методології дослідження соціальної функції держави // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. ХІІ регіональної наук.-практ. конф. 9–10 лютого 2006 р. – Львів, юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 30–32. 10. Прилипко С. Сучасні концептуальні підходи щодо сутності соціальної держави // Право і безпека. – 2007/6’1. – С. 6–9. 11. Ганьба Б. П. Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Б. П. Ганьба ; Нац. ун-т внутр. справ МВС України. – X., 2001. – 29 с. 12. Alber J. Continuities and changes in the idea of the welfare state / J. Alber // Politics and Society. – 1988. – Vol. 16. – Р. 451–468.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845 (10): 413–419