Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ОКРЕМІ ПИТАННЯ У ФОРМУВАННІ ДЖЕРЕЛ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

О. Баїк
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF204.29 KB
Abstract: 
Проаналізовано джерела права. Розглянуто наукові підходи до розуміння джерел фінансового та податкового права. Запропоновано авторське бачення щодо поділу джерел податкового права України, а також його значення у формуванні джерел податкового права України.
References: 

1. Лукьянова Е. А. Закон как источник советского государственного права / Е. А. Лукьянова. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 152 с. 2. Зивс С. Л. Источник права / С. Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – 240 с. 3. Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособ. / М. Н. Марченко. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 760 с. 4. Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Пархоменко Наталія Миколаївна; Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2009. – 32 с. 5. Новітнє вчення про тлумачення правових актів : навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку / В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, А. Г. Ярема та ін. ; відп. ред., кер. авт. кол. В. Г. Ротань. –
Х. : Право, 2013. – 752 с. 6. КорольоваЮ. В. Джерела права: багатоманітність наукового розуміння та єдність сутності / Ю. В. Корольова. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 31. – Т. 1. – С. 10–13. 7. Теорія держави і права : навч. посіб. / [С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко та ін.]. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 348 с.
8. Качур В. О. До розуміння та визначення поняття “джерела права” / В. О. Качур // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6–1. – Т. 1. – С. 36–39. 9. Оніщенко Н. М. Деякі дискусійні питання визначення категорії “джерела права” у сучасній юридичній науці / Н. М. Оніщенко // Право України. – 2013. – № 5. – С. 245–251. 10. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.
юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Дмитрик Ольга Олександрівна; Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. – Харків, 2011. – 36 с. 11. Дмитрик О. О. Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування / О. О. Дмитрик // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 78–84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_16.pdf. 12. Гаврилюк Р. О. Джерела фінансового права України : навч.-метод. посібник / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 88 с. 13. Дмитрик О. О. Актуальні проблеми розвитку джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 121–128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10doodfp.pdf. 14. Пришва Н. Ю. Податкове право : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 368 с. 15. Конституція України 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 16. Податкове право : навч. посіб. / Я. В. Греца, В. І. Ярема, Ю. М. Бесага, М. В. Сідак. – К. : Знання, 2012. – 389 с. 17. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540. 18. Кучерявенко М. П. Податкове право : підручник / М. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2013. – 536 с. 19. Василенко Н. В. Джерела процесуальних норм податкового права / Н. В. Василенко. – Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 16. – Т. 1. – С. 95–98. 20. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, №15–16, № 17. – Ст. 112. 21. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 4 листопада 2011 р. № 4014-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 24. – Ст. 248. 22. Митний кодекс України від 13 березня 2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44–45, № 46–47, № 48. – Ст. 552. 23. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. № 2707-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 678. 24. Про охорону природного навколишнього середовища: Закон України від25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 367–374