Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE SOME ISSUES IN THE FORMATION OF SOURCES OF TAX LAW UKRAINE

O. Bayik
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF204.29 KB
Abstract: 
This article by analyzing the sources of law. Considered scientific approaches to understanding the sources of financial and tax law. The author proposed vision of the separation of sources of tax law Ukraine, and its importance in shaping the sources of tax law Ukraine.
References: 

1. Luk'janova E. A. Zakon kak istochnik sovetskogo gosudarstvennogo prava [Act as a source of Soviet state law]. Moscow, Izd-vo MGU Publ., 1998, 152 p. 2. Zivs S. L. Istochnik prava [Source of law]. Moscow, Izd-vo “Nauka” Publ., 1981, 240 p. 3. Marchenko M.N. Istochniki prava : ucheb. posobie [Source of law]. Moscow, TK Velbi, Izd-vo Prospekt Publ., 2008, 760 p. 4. Parkhomenko N. M. Dzherela prava: teoretyko-metodolohichni zasady : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 “Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen'” / Parkhomenko Nataliya Mykolayivna [Sources of law: theoretical and methodological foundations]. Kiev, 2009, 32 p. 5. Novitnye vchennya pro tlumachennya pravovykh aktiv: navch. posib. z kursu tlumachennya pravovykh aktiv dlya suddiv, shcho prokhodyat' pidvyshchennya kvalifikatsiyi, i kandydativ na posady suddiv, shcho prokhodyat' spetsial'nu pidhotovku / V. H. Rotan', I. L. Samsin, A. H. Yarema ta in. [The latest theory of interpretation of legislation, teach. guidances. of course interpret regulations for judges who are training and candidates for judges are trained]. Kharkiv, Pravo Publ., 2013, 752 p. 6. Korol'ova Yu. V. Dzherela prava: bahatomanitnist' naukovoho rozuminnya ta yednist' sutnosti [Sources of law: scientific understanding of diversity and unity of essence]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University, 2015, Vol. 31, pp. 10–13. 7. Teoriya derzhavy i prava : navch. posib. / [S. K. Bostan, S. D. Husaryev, N. M. Parkhomenko ta in.] [Theory of law]. Kiev, VTs “Akademiya” Publ., 2013, 348 p. 8. Kachur V.O. Do rozuminnya ta vyznachennya ponyattya “dzherela prava” [By understanding and definition of “source of law”]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitranoho universytetu – Scientific Journal of International Humanitarian University, 2013, Vol. 6–1, pp. 36–39. 9. Onishchenko N.M. Deyaki dyskusiyni pytannya vyznachennya katehoriyi “dzherela prava” u suchasniy yurydychniy nautsi [Some discussion questions the definition of “source of law” in modern legal science]. Pravo Ukrayiny – Right Ukraine, 2013, Vol. 5, pp. 245–251. 10. Dmytryk O. O. Dzherela finansovogo prava: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” / Dmytryk Ol'ha Oleksandrivna [Sources of financial law]. Kharkiv, 2011, 36 p. 11. Dmytryk O. O. Klasyfikatsiya dzherel finansovoho prava ta problemy yikh uporyadkuvannya [Classification of sources of finance and the problems of ordering].Forum prava – Law Forum, 2013, Vol. 4, pp. 78–84. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_16.pdf. 12. Havrylyuk R.O. Dzherela finansovoho prava Ukrayiny : Navchal'no-metodychnyy posibnyk [Sources of Finance Ukraine]. Chernivtsi, Ruta Publ., 2003, 88 p. 13. Dmytryk O. O. Aktual'ni problemy rozvytku dzherel finansovoho prava [Actual problems of the sources of finance].Forum prava – Law Forum, 2011, Vol. 2, pp. 121–128. Available at:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10doodfp.pdf. 14. Pryshva N.Yu. Podatkove pravo : navch. posib. [Tax Law]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2010, 368 p. 15. The Constitution of Ukraine on June 28, 1996. 16. Podatkove pravo : navch. posib. / Ya. V. Hretsa, V. I. Yarema, Yu. M. Besaha, M. V. Sidak. [Tax Law]. Kiev, Znannya Publ., 2012, 389 p. 17. About international treaties of Ukraine Law of Ukraine on June 29, 2004. 18. Kucheryavenko M. P. Podatkove pravo : pidruchnyk [Tax Law]. Kharkiv, Pravo Publ., 2013, 536 p. 19. Vasylenko N. V. Dzherela protsesual'nykh norm podatkovoho prava [Sources procedural rules of tax law].Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Journal of International Humanitarian University, 2015, Vol. 16, pp. 95–96. 20. Tax Code of Ukraine on December 2, 2010. 21. About amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine on the simplified system of taxation, accounting and reporting Law of Ukraine on November 4, 2011. 22. Customs Code of Ukraine on March 13, 2012. 23. About air protection Law of Ukraine on October 16, 1992. 24. About protection of the natural environment Law of Ukraine on June 25, 1991.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 367–374