Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

М. Ковалів, Ірина Хомишин
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF158.48 KB
Abstract: 
Досліджено методи діяльності громадських об’єднань в Україні. Розглянуто систему методів діяльності громадських об’єднань, до яких належать: переконання і примус як універсальні методи; нагляд; адміністративно-юрисдикційна діяльність; метод збору інформації тощо. Розкрито основні риси правозахисного методу діяльності громадських об’єднань.
References: 

1. Опалько Ю. В. Практична реалізація норм Закону України «Про громадські об’єднання: проблеми та їх вирішення». Аналітична записка [Електронний ресурс] / Ю. В. Опалько // Нац. ін-т стратег. дослідж. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1423. 2. Мироненко Н. М. Метод управління / Н. М. Мироненко // Юридична енциклопедія : у 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3. – С. 617–618. 3. Мороз Г. В. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_low/cgiirbis_64.exe Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Г. В. Мороз. – Івано-Франківськ, 2006. – 18 с. 4. Бортняк Ф. В. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exeZ21ID=&I21DBN=...Форми та методи діяльності державної виконавчої служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ф. В. Бортняк. – К., 2008. – 16 с. 5. Ємець Л. О.http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exeZ21ID=&I21DBN=...Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л. О. Ємець. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. 6. Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації) : зб. наук. пр. / за заг. ред. М. К. Галянтича. – К. : НАПрН України, 2013. – 72 с. 7. Конституційне право України : підручник / за заг. ред. Ю. М. Бисаги та Д. М. Бєлова. – 7-ме вид., переробл. та доп. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 360 с. 8. Єсімов С. С. Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу / С. С. Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 807. – С. 220–226.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845 (10): 83–88