METHODS OF THE ACTIVITY OF PUBLIC COMMUNITIES IN UKRAINE

M. Kovaliv, Iryna Khomyshyn
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF158.48 KB
Abstract: 
The article deals with the methods of the activity of public communities in Ukraine. The author investigates the system of the methods of the activity of public communities which include: persuasion and coercion as universal methods; supervision; administrativejurisdictional activity; a method of information gathering, etc. The basic features of the human rights method of the activity of public communities are revealed.
References: 

1. Opal'ko Yu. V. Praktychna realizatsiya norm Zakonu Ukrayiny «Pro hromads'ki ob"yednannya: problemy ta yikh vyrishennya». Analitychna zapyska [Elektronnyy resurs] / Yu. V. Opal'ko // Nats. in-t strateh. doslidzh. – Rezhym dostupu : http://www.niss.gov.ua/articles/1423. 2. Myronenko N. M. Metod upravlinnya / N. M. Myronenko // Yurydychna entsyklopediya : u 6 t. / redkol. : Yu. S. Shemshuchenko (holova) [ta in.] ; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. – K. : Ukr. entsykl., 2001. – T. 3. – S. 617–618. 3. Moroz H. V. Pravove rehulyuvannya uchasti hromads'kosti v pryynyatti rishen' u haluzi okhorony dovkillya : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.06 «Zemel'ne pravo; ahrarne pravo; ekolohichne pravo; pryrodoresursne pravo» / H. V. Moroz. – Ivano-Frankivs'k, 2006. – 18 s. 4. Bortnyak F. V. Formy ta metody diyal'nosti derzhavnoyi vykonavchoyi sluzhby : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets.12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» / F. V. Bortnyak. – K., 2008. – 16 s. 5. Yemets' L. O. Publichne upravlinnya nepolitychnymy ob"yednannyamy hromadyan (administratyvno-pravove doslidzhennya) : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» / L. O. Yemets'. – Dnipropetrovs'k, 2009. – 20 s. 6. Nepidpryyemnyts'ki orhanizatsiyi u mekhanizmi realizatsiyi prava hromadyan na ob"yednannya (asotsiatsiyi) : zb. nauk. pr. / za zah. red. M. K. Halyantycha. – K. : NAPrN Ukrayiny, 2013. – 72 s. 7. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny : pidruch. – 7-me vyd., pererobl. ta dop. / za zah. red. Yu. M. Bysahy ta D. M. Byelova. – Uzhhorod : Hel'vetyka, 2013. – 360 s. 8. Yesimov S. S. Legal aspects of the integration process of the national media in the information space of the European Union / S. S. Yesimov // Journal of National University «Lviv Polytechnic» series: jurisprudence. – 2014. – № 807. – Р. 220–226.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845 (10): 83–88