ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

К. Марисюк
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF139.86 KB
Abstract: 
Проаналізовано поняття та структурні елементи правового статусу засуджених. Звернено увагу на правові обмеження останніх. Розглянуто питання, пов’язані із її суттю та правовими підставами виокремлення як самостійного елемента правового статусу засуджених. Доведено, що вагомих підстав для такого виокремлення немає.
References: 

1. Малинин В., Смирнов Л. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юрид. вузов и факультетов / В. Малинин, Л. Смирнов. – М. : Межрегиональный институт экономики и права, Юридическая фирма “Контракт”, ООО “Волтерс Клувер”, 2009. – 310 с. 2. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / за ред. проф. А. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. –624 с. 3. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А. Гель, О. Гель, В. Корчинський та ін.; за заг. ред. А. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. 4. Бриллиантов А., Курганов С. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учеб. / А. Бриллиантов, С. Курганов. – М. : ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. – 344 с. 5. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / за ред. Т. Денисової. – К. : Істина, 2008. – 400 с. 6. Гуцуляк М. Правовий статус осіб, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт / М. Гуцуляк // Вісник Запорізького національного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2010. – № 3. – С. 138–142. 7. Уголовно-исполнительное право России: учеб. и основные нормативно- правовые акты / под ред. О. Филимонова. – М. : Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 2000. – 317 с. 8. Уголовно-исполнительное право: учеб. для вузов / отв. ред. А. Михлин. – М. : Высшее образование, 2008. – 422 с. 9. Батычко В. Конспект лекций по курсу “Уголовно-
исполнительное право” / В. Батычко. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://netprava. ru/ek/b23/3_2. htm. 10. Шамба Т. Советская демократия и правопорядок / Т. Шамба. – М.: Мысль, 1985. – 160 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 542–545