ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Тарас Дашо
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF219.24 KB
Abstract: 
Розглянуто одну із основних проблем теорії та філософії права. Мета статті – зосередити увагу на вирішенні однієї із фундаментальної проблем юридичної науки: захисту прав і свобод людини та громадянина на етапі формування громадянського суспільства. Проаналізовано індивідуальні та соціальні чинники формування громадянського суспільства. Крім цього, звернуто увагу на необхідність захисту прав людини та громадянина в цьому процесі.
References: 

Blackstone W. Commentaries on the Laws of England / W. Blackstone. – Vol. 1. – P. 125.
Cappeletti M. The Judicial Process in Comparative / M. Cappeletti. – Oxford: Clarendon press, 1989. – P. 210.
Europasche Grunderechtzeitschrift. – 1990. – P. 483; Цит. за: Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. – М.: Норма, 1996. – С. 15.
Golding M. The Concept of Rights: A Historical Sketch / M. Golding. – Boston: Little, Brown and Company, 1978. – P. 49.
Holmes S. The Liberal Idea / S. Holmes. – The American prospect, 1991. – P. 90.
Ibid. – Vol. 11. – P. 128.
Kelsen H. The Pure Theory of Law / H. Kelsen // Harvard Law Review. – Vol. 55. – 1941. – P. 69.
Maritain J. The Rights of Man / J. Maritain. – London, 1944. – P. 37.
Mill J.S. On Liberty / J.S. Mill. – Chicago: Gateway Edition, 1958. – P. 7.
Spann G. Secret Rights / G. Spann // 71 Minnesota Law Review 673 (1987).
Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории / Александр Геннадьевич Бережнов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С. 27.
Волинка К. Г. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти / К. Г. Волинка // Право України. – 2000. – № 11. – С. 30.
Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий). – Х., 2000. – С. 637.
Институции Юстиниана / [Ин-т всеобщ. истории РАН; Юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; Центр изучения рим. права]; пер. Л. Расснера; под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 1998. – С. 21.
Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні / В. Князєв // Право України. – К., 1998. – № 11. – С. 29.
Козюбра М. Принципи верховенства права у конституційному правосудді / М. Козюбра // Закон і бізнес. – 2000. – № 17. – С. 10.
Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) / [С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк]. – К.: Атіка, 2000. – С. 234.
Конституційне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти] / Погорілко В. Ф. [та ін.]; за ред. В. Ф. Погорілка; НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; [2-ге доопрац. вид]. – К., 2000. – С. 12.
Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. – К.: Велес, 2008. – 48 с.
Костицький В. Економічний патріотизм як соціально-економічне і правове явище / В. Костицький // Право України. – 2001. – № 6. – С. 19–20.
Лотман Ю. М. Избранные статьи / Юрий Михайлович Лотман; [в 3 т.]. – Таллин, 1993. – Т. 2. – С. 42–45.
Международное сотрудничество в области прав человека: документы и материалы. – М., 1993. – С. 84.
Общая теория прав человека / под ред. Лукашoвой Е. А. – М.: Норма, 1996. – С. 9, 14.
Олійник А. Ю. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко; Нац. акад. внутр. справ України. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 11, 138.
Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.
Про міліцію: Закон України від 20.12. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –
№ 22. – Ст. 303.
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Голос України. – 1998. – 3 квіт.
Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 383.
Рабінович П. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / П. Рабінович, І. Панкевич // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Серія І. Дослідження та реферати. – 2001. – Вип. 3. – С. 13, 14.
Рабінович П. Основні права людини: поняття класифікації, тенденції / П. Рабінович // Укр. часопис прав людини. – 1995. – № 1. – С. 16.
Российский бюллетень по правам человека. – 1998. – Вып. 10. – С. 5. (Віденська Декларація 1993 року).
Смит А. Исследование о богатстве народов / А. Смит. – Петроград: Прибой, 1924 (1776). – С. 204.
Тацій В. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В. Тацій, В. Тодика // Право України. – 2001. – № 6. – С. 5.
Товт М. Міжнародно-правовий захист національних меншин в Україні та система контролю Ради Європи / М. Товт // Право України. – 2001. – № 7. – С. 28.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 108–118