ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ ПОЛЕМІСТІВ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Ольга Колич
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF197.58 KB
Abstract: 
Після прийняття Берестейської церковної унії 1596 року, яка повинна була об’єднати православну та католицьку церкви в Україні, розпочалася ідеологічно-релігійна боротьба, яка знайшла свій вияв у полемічній літературі. Піднімаючи актуальні на той час релігійні питання, українські полемісти надали їм суспільного та правового звучання. Для вирішення цих питань провідні українські мислителі зверталися до філософії та історії рідного народу. Однією з основних інституцій, де розвивалася полемічна література, була Острозька Академія. В роботі здійснено аналіз філософсько-правових концептів видатних полемістів Острозької Академії.
References: 

Бабич С. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського барокко: монографія [Львівська медієвістика. – Вип.2] / за ред. проф. Б. Крися. – Львів: Свічадо, 2008. – 180 с.
Вишенский Иван. Сочинения. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1955. – 372 с.
Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: підруч. / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів; за ред. Г. І. Волинки. – К.: Вища шк.., 1999. – 624 с.
Кралюк П. М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI – початку XVIІ ст. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 208 с.
Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.)./ В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій; відп. ред. В. С. Горський; АН УРСР. Ін-т філософії. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.
Огородник І. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.: Вища шк., 1999. – 543 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_filosofskoyi_dumki_v_....
Острозькі просвітники XVI–XX ст. – Острог, 2000. – 480 с.

Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVIІ ст. / І. В. Паславський. – К.: Наук. думка, 1984. – 128 с. – С. 32.
Пашук А. І. Іван Вишенський борець / А. І. Пашук // Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1. – С. 218–230. – С. 219.
Сливка С. С. Філософія права: навч. посіб. / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2012. – 256 с.
Федулова В.В. Напрямки і тенденції формування реформаційних ідей в Україні / В. В. Федулова // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості [Текст]: мат. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2003 р. / Національна академія наук України, Дон. держ. ін-т штучного інтелекту. – Донецьк: Наука і освіта, 2003. – 390 с. – С. 311–313.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 236–244