PHILOSOPHICAL AND LEGAL CONCEPTS POLEMICISTS OSTROG ACADEMY

Olha Kolych
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF197.58 KB
Abstract: 
Following the adoption of Brest Church Union in 1596, which was to unite the Orthodox and Catholic churches in Ukraine began ideological and religious struggle, which found its 237 expression in the polemical literature. Raising current at the time the religious question, Ukrainian panellists gave them social and legal meaning. To address these issues leading Ukrainian thinkers turned to philosophy and the history of their people. One of the main institutions where developed polemical literature was Ostrog Academy. Thus, the article analyzes the philosophical and legal concepts eminent panellists Ostrog Academy.
References: 

Бабич С. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського барокко: монографія [Львівська медієвістика. – Вип.2] / за ред. проф. Б. Крися. – Львів: Свічадо, 2008. – 180 с.
Вишенский Иван. Сочинения. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1955. – 372 с.
Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: підруч. / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів; за ред. Г. І. Волинки. – К.: Вища шк.., 1999. – 624 с.
Кралюк П. М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI – початку XVIІ ст. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 208 с.
Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.)./ В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій; відп. ред. В. С. Горський; АН УРСР. Ін-т філософії. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.
Огородник І. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.: Вища шк., 1999. – 543 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_filosofskoyi_dumki_v_....
Острозькі просвітники XVI–XX ст. – Острог, 2000. – 480 с.

Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVIІ ст. / І. В. Паславський. – К.: Наук. думка, 1984. – 128 с. – С. 32.
Пашук А. І. Іван Вишенський борець / А. І. Пашук // Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1. – С. 218–230. – С. 219.
Сливка С. С. Філософія права: навч. посіб. / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2012. – 256 с.
Федулова В.В. Напрямки і тенденції формування реформаційних ідей в Україні / В. В. Федулова // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості [Текст]: мат. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2003 р. / Національна академія наук України, Дон. держ. ін-т штучного інтелекту. – Донецьк: Наука і освіта, 2003. – 390 с. – С. 311–313.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 236–244