ВНУТРІШНІ ТОЧКОВІ ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІВ МОНОСУЛЬФІДУ САМАРІЮ У ФАЗІ МЕТАЛУ

Ihor Horichok1, Myroslava Shevchuk1, Taras Parashchuk1, Mar’jan Galushchak2
Affiliation: 
1 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57, Shevchenko St., 76018 Ivano-Frankivsk, Ukraine; 2 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15, Carpathian St., 76001 Ivano-Frankivsk, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.03.319
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf224.22 KB
Abstract: 
Досліджено дефектну підсистему кристалів моносульфіду самарію в металевих фазах з різним стехіометричним відхиленням. На основі запропонованої моделі дефектної підсистеми встановлено концентраційну залежність густини моносульфіду самарію і визначено температурну залежність лінії солідусу з надлишком металу.
References: 

[1] Golubkov A., Goncharova E., Zhuze V. et al.: Fizicheskye Svojstva Halkogenidov Redkozemelnyh Elementov. Nauka, Leningrad 1973.
[2] Ulashkevich Y., Kaminski V., Golubkov A.: Semiconductors, 2009, 43, 324. https://doi.org/10.1134/S1063782609030087
[3] Kaminsky V., Golubkov A., Vasiliev L.: Phys. Solid State, 2002, 44, 1574. https://doi.org/10.1134/1.1501362
[4] Soldatov A., Alperovitch G., Gusatinsky A.: Phys. Solid State, 1985, 27, 1237.
[5] Farberovich O.: Phys. Solid State, 1979, 21, 3434.
[6] Masyukova N..: Phys. Solid State, 1993, 35, 138.
[7] Shadrichev E., Parfen'eva L., Tamarchenko V.: Phys. Solid State, 1976, 18, 2380.
[8] Holubkov A., Goncharov E., Kapustin V. et al.: Phys. Solid State, 1980, 22, 3561.
[9] Kaminskyy V., Vasilyev L.: Phys. Solid State, 2008, 50, 713. https://doi.org/10.1134/S1063783408040197
[10] Kaminskyy V., Sharenkova N., Vasiliev L., Solovyov S.: Phys. Solid State, 2005, 47, 217. https://doi.org/10.1134/1.1866396
[11] Vasiliev L., Kaminskyy V.: Phys. Solid State, 1994, 36, 1172.
[12] Bulyarian S., Svetuhin V., Lions P.: Semiconductors, 2000, 34, 385.
[13] Levich V.: Kurs Teoretycheskoy Fiziky. Nauka, Moskva 1969.
[14] Svetuhin V., Bulyarsky S., Sanchischin D.: Lett. J. Appl. Phys., 2004, 30, 9.
[15] Freik D., Gorichok I., Shevchuk M.: Phys. Chem. Solids, 2012, 13, 27.
[16] Medvedev S.: Fizika i Khimiya Soedineniy AIIBVI. Mir, Moskva 1970.
[17] Gordienko S., Fenochka B., Viksman G.: Termodynamica Soedineniy Lantanoidov: Spravochnik. Naukova Dumka, Kiev 1979.
[18] Rumer Y.: Termodynamica, Statystycheskaya Fizika i Kinetyka. Nauka, Moskva 1972.
[19] Zlomanov V., Novoselova A.: P-T-x Diagramy Sostoyanyj Sistemy Metal-Halkogen. Nauka, Moskva 1987.
[20] Knunyants I.: Khimicheskaya Encyclopedia. Sovetskaya entsyclopedia, Moskva 1988.
[21] Zakharov I., Nikitayev A., Prostov V., Purmal A.: Khimicheskaya Entsyklopediya (Problemy, Prymery, Zadaniya), MFTI, Moskva 2000.
[22] Ariponnammal S., Chandrasekaran S.: J. Nano- Electron. Phys., 2011, 3, 529.
[23] Suryanarayanan R., Smirnov I., Brun G., Shulman S.: J. de Physique, 1976, 37, 271. https://doi.org/10.1051/jphys:01976003703027100
[24] Daoudi E.-F., Kaaouachi A., Hassan S. et al.: Int. J. Comp. Appl., 2013, 67, 23.
[25] Rogers E., Smet P., Dorenbos P., Van der Kolk E.: J. Phys. Condens. Mater., 2010, 22, 47. https://doi.org/10.1088/0953-8984/22/1/015005
[26] Gordienko S., Fenochka B., Viksman G.: Thermodynamica Lantanojidnuh Spoluk: Dovidnyk. Nauka, Кyiv 1979.
[27] Knuniants I.: Khimicheskaya Entsyklopediya. Sovetskaya entsuklopediya, Moskva 1988.
[28] Jatsenko S., Fedorov E.: Redkozemelnye Elementy. Vzaimodejstvye s p-Metallamy. Nauka, Moskva 1990.
[29] Medvedev S.: Vstuplenye k Poluprovodnykovym Materialam. Vysshaya shkola, Moskva 1970.
[30] Prostov V. (Ed.): Khimicheskaya Termodynamika. Mir, Moskva 2000.
[31] Werner V., Nichugovski D.: Phys. Solid State, 1973, 15, 2012.
[32] Chatterje A., Singh A., Jayaraman A.: Phys. Rev. B, 1972, 2285. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.2285
[33] Kaminski V., Vasiliev L.: Phys. Solid State, 2008, 50, 685. https://doi.org/10.1134/S1063783408040197
[34] Radzikovskaia S., Marchenko V.: Sulfides of Rare Earth Metals and the Actinide. Naukova Dumka, Kiev 1966.
[35] Batsanov S.: Strukturnaya Khimiya: Zavisimosti i Fakty: Dialog MGU, Moskva 2000.
[36] Kaminski V., Kapustin V. and Smirnov E.: Phys. Solid State, 1980, 22, 3568.
[37] Burenkov U., Nikanorov S.: Phys. Solid State, 1984, 26, 3224.
[38] Gorichok I.: Phys. Solid State, 2012, 54, 1459. https://doi.org/10.1134/S1063783412070165