INTRINSIC POINT DEFECTS OF SAMARIUM MONOSULPHIDE CRYSTALS IN METAL PHASE

Ihor Horichok1, Myroslava Shevchuk1, Taras Parashchuk1, Mar’jan Galushchak2
Affiliation: 
1 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57, Shevchenko St., 76018 Ivano-Frankivsk, Ukraine; 2 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15, Carpathian St., 76001 Ivano-Frankivsk, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.03.319
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf224.22 KB
Abstract: 
The defective subsystem of samarium monosulphide crystals in metallic phases with different stoichiometric deviation has been investigated. Based on the proposed model of defective subsystem the concentration dependence of samarium monosulphide density has been explained and the temperature dependence of solidus line with metal excess has been determined.
References: 

[1] Golubkov A., Goncharova E., Zhuze V. et al.: Fizicheskye Svojstva Halkogenidov Redkozemelnyh Elementov. Nauka, Leningrad 1973.

[2] Ulashkevich Y., Kaminski V., Golubkov A.: Semiconductors, 2009, 43, 324. https://doi.org/10.1134/S1063782609030087
https://doi.org/10.1134/S1063782609030087

[3] Kaminsky V., Golubkov A., Vasiliev L.: Phys. Solid State, 2002, 44, 1574. https://doi.org/10.1134/1.1501362
https://doi.org/10.1134/1.1501362

[4] Soldatov A., Alperovitch G., Gusatinsky A.: Phys. Solid State, 1985, 27, 1237.

[5] Farberovich O.: Phys. Solid State, 1979, 21, 3434.

[6] Masyukova N.: Phys. Solid State, 1993, 35, 138.

[7] Shadrichev E., Parfen'eva L., Tamarchenko V.: Phys. Solid State, 1976, 18, 2380.

[8] Holubkov A., Goncharov E., Kapustin V. et al.: Phys. Solid State, 1980, 22, 3561.

[9] Kaminskyy V., Vasilyev L.: Phys. Solid State, 2008, 50, 713. https://doi.org/10.1134/S1063783408040197
https://doi.org/10.1134/S1063783408040197

[10] Kaminskyy V., Sharenkova N., Vasiliev L., Solovyov S.: Phys. Solid State, 2005, 47, 217. https://doi.org/10.1134/1.1866396
https://doi.org/10.1134/1.1866396

[11] Vasiliev L., Kaminskyy V.: Phys. Solid State, 1994, 36, 1172.

[12] Bulyarian S., Svetuhin V., Lions P.: Semiconductors, 2000, 34, 385.

[13] Levich V.: Kurs Teoretycheskoy Fiziky. Nauka, Moskva 1969.

[14] Svetuhin V., Bulyarsky S., Sanchischin D.: Lett. J. Appl. Phys., 2004, 30, 9.

[15] Freik D., Gorichok I., Shevchuk M.: Phys. Chem. Solids, 2012, 13, 27.

[16] Medvedev S.: Fizika i Khimiya Soedineniy AIIBVI. Mir, Moskva 1970.

[17] Gordienko S., Fenochka B., Viksman G.: Termodynamica Soedineniy Lantanoidov: Spravochnik. Naukova Dumka, Kiev 1979.

[18] Rumer Y.: Termodynamica, Statystycheskaya Fizika i Kinetyka. Nauka, Moskva 1972.

[19] Zlomanov V., Novoselova A.: P-T-x Diagramy Sostoyanyj Sistemy Metal-Halkogen. Nauka, Moskva 1987.

[20] Knunyants I.: Khimicheskaya Encyclopedia. Sovetskaya entsyclopedia, Moskva 1988.

[21] Zakharov I., Nikitayev A., Prostov V., Purmal A.: Khimicheskaya Entsyklopediya (Problemy, Prymery, Zadaniya), MFTI, Moskva 2000.

[22] Ariponnammal S., Chandrasekaran S.: J. Nano- Electron. Phys., 2011, 3, 529.

[23] Suryanarayanan R., Smirnov I., Brun G., Shulman S.: J. de Physique, 1976, 37, 271. https://doi.org/10.1051/jphys:01976003703027100
https://doi.org/10.1051/jphys:01976003703027100

[24] Daoudi E.-F., Kaaouachi A., Hassan S. et al.: Int. J. Comp. Appl., 2013, 67, 23.

[25] Rogers E., Smet P., Dorenbos P., Van der Kolk E.: J. Phys. Condens. Mater., 2010, 22, 47. https://doi.org/10.1088/0953-8984/22/1/015005
https://doi.org/10.1088/0953-8984/22/1/015005

[27] Knuniants I.: Khimicheskaya Entsyklopediya. Sovetskaya entsuklopediya, Moskva 1988.

[28] Jatsenko S., Fedorov E.: Redkozemelnye Elementy. Vzaimodejstvye s p-Metallamy. Nauka, Moskva 1990.

[29] Medvedev S.: Vstuplenye k Poluprovodnykovym Materialam. Vysshaya shkola, Moskva 1970.

[30] Prostov V. (Ed.): Khimicheskaya Termodynamika. Mir, Moskva 2000.

[31] Werner V., Nichugovski D.: Phys. Solid State, 1973, 15, 2012.

[32] Chatterje A., Singh A., Jayaraman A.: Phys. Rev. B, 1972, 2285. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.2285
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.2285

[33] Kaminski V., Vasiliev L.: Phys. Solid State, 2008, 50, 685. https://doi.org/10.1134/S1063783408040197
https://doi.org/10.1134/S1063783408040197

[34] Radzikovskaia S., Marchenko V.: Sulfides of Rare Earth Metals and the Actinide. Naukova Dumka, Kiev 1966.

[35] Batsanov S.: Strukturnaya Khimiya: Zavisimosti i Fakty: Dialog MGU, Moskva 2000.

[36] Kaminski V., Kapustin V. and Smirnov E.: Phys. Solid State, 1980, 22, 3568.

[37] Burenkov U., Nikanorov S.: Phys. Solid State, 1984, 26, 3224.

[38] Gorichok I.: Phys. Solid State, 2012, 54, 1459. https://doi.org/10.1134/S1063783412070165
https://doi.org/10.1134/S1063783412070165