Кінетика екстрагування біологічно активних сполук зі шроту шишок хмелю

Inessa Pavliuk1, Vasyl Dyachok2, Volodymyr Novikov2, Nataliya Ilkiv2
Affiliation: 
1 State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives 11, Donetska St., 79019 Lviv, Ukraine 2 Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine ipavluk@gmail.com
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.04.487
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf157.32 KB
Abstract: 
Вивчена кінетики екстрагування флавоноїдів зі шроту шишок хмелю, визначено сумарне значення опору масоперенесення враховуючи анатомічні особливості рослинної сировини, а саме наявність клітинного та міжклітинного середовища. Підтверджено достовірність запропонованого математичного апарату для визначення головних кінетичних констант процесу. Отриманий результат можна застосовувати для розрахунку обладнання при проектуванні технологічних схем екстрагування твердих тіл клітинної будови.
References: 

[1] Dyachok V., Ilkiv N.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 23.
[2] Pavliuk I., Stadnytska N., Novikov V.: East.-Eur. J. Enterprise Technol., 2015, 5/11, 36. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.50965.
[3] Grodzinskiy A.: Likarski Roslyny: Encyclopedychnyi Dovidnyk. Olimp, Kyiv 1992
[4] Lyashenko M.: Biochimiia Chmeliu i Chmeleproductov. Polesye, Zhytomyr 2002.
[5] Van Dijk C., Driessen A., Recourt K.: Biochem. Pharmacol, 2000, 60, 1593. https://doi.org/10.1016/S0006-2952(00)00488-3.
[6] Cimbalist N., Stepanova T., Burdo A.: Pharmacy, 2005, 4, 12.
[7] Kovalyov V., Pavliy O., Isakova T.: Pharmacognoziia z Osnovamy Biochimii Roslyn. Prapor, Kharkiv 2000.
[8] Lyashenko M., Mychajlov M., Galak G.: Kharchova ta Pererobna Prom., 2002, 12, 19.
[9] Dyachok V.: Chem. Chеm. Technol., 2010, 4, 163.
[10] Akselrud G., Lisjansky V.: Extragirovanie Tverdoe Telo-Zhydkost. Khimiya, Leningrad 1974.
[11] Pavlov K., Romankov P., Noskov A.: Primery i Zadachi po Kursu Protsessov i Apparatov Khimicheskoi Promyshlennosti. Khimiia, Leningrad 1987.