Peroxide chitosan derivatives and their application

Nadiya Solomko, Olga Budishevska and Stanislav Voronov
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht01.03.137
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf297.95 KB
Abstract: 
Via radical reactions of chitosan and 5-tert-butylperoxy-5-methyl-1-hexen-3-in peroxychitosanes with ditertiary peroxide fragments were synthesized. They can be used as macroinitiator and coemulsifiers for emulsion polymerization of vinyl monomers. Latex polymers obtained antibacterial properties. Polymeranalogical interaction of chitosan with tert-butylperоxymethyl ester of butendicarbon acid yields in peroxychitosanes with controlled quantity of primary-tertiary peroxide fragments. New pH-sensitive smart hydrogels with antibacterial properties were created on their basis.
References: 

[1] Chitin i chitosan. Poluchenie, svoistva i primenenie. Pod. red. acad. RASHN Skryabina K.G. Мoskva, Nauka, 2002.

[2] Shantha KL, Harding DR.: Int J Pharm., 2000, 207, 1-2, 65.
https://doi.org/10.1016/S0378-5173(00)00533-0

[3] Bergera J., Reista M., Mayera J.M., Feltb O., Peppasc N.A., Gurnyb R.: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2004, 57, 19.

[4] Chih-Chang Hsu, Trong-Ming Don, Wen-Yen Chin.: Journal of Applied Polymer Science, 2002, 86, 3047.
https://doi.org/10.1002/app.11333

[5] Chern C.S., Lee C.K., Ho C.C.: Colloid & Polymer Science, 1999, 277, 6, 507.
https://doi.org/10.1007/s003960050417

[6] Yang S.C., Ge H.X., Hu Y., Jiang X.Q., Yang C.Z.: Colloid & Polymer Science, 2000, 278, 4, 285.
https://doi.org/10.1007/s003960050516

[7] Artemenko S.E., Root L.V., Chechulin D.V., Ustinov M.Yu., Ovchinnikova G.P., Ustinova T.P.: Materialy

Pyatoj konferencyi "Novye perspektivy v isledovanii chitina I chitosana", 1999, 9.

[8] Voronov S., Tokarev V., Datsyuk V., Seredyuk V., Bednarska O., Oduola K., Adler H., Puschke C., Pich A., Wagenknecht U.: J. Appl. Polym. Sci., 2000, 76, 8, 1228.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(20000523)76:8<1228::AID-APP3>3.0.CO;2-8

[9] Rojter Yu.V.: Dis. kand. him. nauk.: 02.00.06, L., 2002, 155.

[10] Nosova N., Roiter Yu., Samaryk V., Varvarenko S., Stetsyshyn Yu., Minko S., Stamm M., Voronov S.: Macromolecular Symposia, 2004, 210, 339.
https://doi.org/10.1002/masy.200450638

[11] Samaruk V.Ya., Rojter Yu.V., Nosova N.G., Stecyshyn Yu.B., Varvarenko S.M., Voronov S.A.: Dopovidi NAN Ukrainy, 2004, 4, 136.

[12] Antonovskij V.L., Hursan S.L.: Fizicheskaya himiya organicheskih peroksidov. Мoskva, Academkniga, 2003.

[13] Dickey F.H., Rust F.F., Vanghan N.E.: J. Am. Chem. Soc., 1949, 71, 4, 1432.
https://doi.org/10.1021/ja01172a081

[14] Wang W., Bo S., Li S., Qin W.: Int. J. Biol. Macromol., 1991, 13, 281.
https://doi.org/10.1016/0141-8130(91)90027-R

[15] Chih-Chang Hsu, Trong-Ming Don, Wen-Yen Chin.: Journal of Applied Polymer Science, 2002, 86, 3047.
https://doi.org/10.1002/app.11333

[16] Sangamesh G. Kumbar, Kumaresh S. Soppimath, Tejzaj M. Aminabhavi: Journal of Applied Polymer Science, 2003, 87, 1525.
https://doi.org/10.1002/app.11552

[17] Uolling Ch. Svobodnye radically v rastvore. Мoskva, Izd. Inostr. lit., 1960.

[18] Pat. (19)RU(11)2254145(13)C1. Bolshakov I.N., Gorbunov N.S., Shamova E.S., (RU): GOU VPO KRASGMA MIZGRAVA ROSSII. - № 2003130390/15; Zayavl. 14.10.2003; Opubl. 20.06.2005. - 8 s.

[19] Pisarenko L.V., Ignatov G.G., Alfalov V.V.: Materialy Sedmoj Megdunarodnoj konferencyi "Sovremennye perspektivy v ispolzovanii chitina i chitisana", 2003, 187.

[20] Filippova O.E.: Priroda, 2005, 8, 84.

[21] Mincheva R., Manolova N., Sabov R., Kjurchiev G., Rashkov I.: e-Polymers, 2004, 058, 1.

[22] Lopatin V.V., Askadskij A.A. Poliakrilamidnye gidrogeli v medicyne. Мoskva, Nauchnyj Mir, 2004.