Peculiarities of Filled Porous Hydrogels Production and Properties

Nataliya Semenyuk, Ulyana Kostiv, Oleg Suberlyak and Volodymyr Skorokhoda
Affiliation: 
Lviv Polytechnic National University 12, Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine vskorohoda@yahoo.com
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht07.01.095
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf147.15 KB
Abstract: 
The peculiarities of porous hydrogel compositions formed on the basis of copolymers of methacrylic esters and polyvinylpyrrolidone with mineral and organic filler have been investigated. In the composite structure silver particles are obtained via argentum nitrate reduction by tertiary nitrogen of polyvinylpyrrolidone. The effect of filler nature and amount, argentums nitrate amount and structure of polymer-monomer composition on the polymerization rate and properties of composites has been examined.
References: 

[1] Hasegawa S. and Tamura J.: Int. J. Artif. Organs., 2005, 4, 380.

[2] Gres O., Lebedev E., Klymchuk V. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2009, 75, 55.

[3] Semenyuk N., Siryi O., Halyshyn O. et al.: Visnyk Nats. Univ. "Lvivska Politechnika", 2010, 667, 452.

[4] Selyakova V. and Kashevarova Yu.: Metody Analiza Acrylatov i Metakrilatov. Khimiya, Moskwa 1982.

[5] Dubyaga V., Perepechkin L. and Katalevskyi E.: Polimernye Membrany. Khimiya, Moskwa 1981.

[6] Suberlyak O., Skorokhoda V. and Thir I.: Vysokomol. Soed., 1989, N5Б, 336.

[7] Martins R., Quinell L., Souza G., Margues M.: Chem. & Chem. Techn., 2012, 2, 153.

[8] Suberlyak O., Semenyuk N., Dudok G. and Skorokhoda V.: Rus. J. of Appl. Chem., 2012, 85, 830.
https://doi.org/10.1134/S1070427212050254

[9] Pyatnitsky I. and Sukhan V.: Analiticheskaya Khimiya Serebra. Khimiya, Moskwa 1975.

[10] Got' I., Pogranichna Kh. and Siryi O.: Exper. ta Klinichna Physiol. ta Biokhim., 2008, 4, 48.