Distribution Design of Plasticizer Used for Nitrocellulose Granules Saturation

Vladimir Lukashev, Vita Onda, Alexandr Verenich and Tatiana Shevtsova
Affiliation: 
Shostka Institute of Sumy State University 1, Institutskaya str., 41106 Shostka, Ukraine; ondavita@yandex.ua
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht09.03.355
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf769.44 KB
Abstract: 
The results of research of concentration distribution of plasticizer on the radius of cellulose nitrate granules are presented in the article. A smooth handing down profile of this distribution is confirmed for the cellulose nitrate granules obtained with the varnish method on the example of camphor and dibutyl phthalate. The mathematical description of this distribution, the basic parameter of which is determined with the plasticizer content in granules, is offered.
References: 

[1] Mikhajlov Y.: Energeticheskie Kondensirovannye Sistemy. Kratkij Entsyklopedicheskij Slovar. Yanus-K, Moskwa 2000.

[2] Lyapin N., Latfullin N. and Eneykina T.: Khimiya i Kompyuternoe Modelirovanie. Butlerovskie Soobshcheniya, 2003, 4, 37.

[3] Brodman B., Devine M., Finch R. and MacClaren M.: J. Appl. Polym. Sci., 1974, 18, 3739.
https://doi.org/10.1002/app.1974.070181219

[4] Brodman B., Sipia I. and Schwarts S.: J. Appl. Polym. Sci., 1975, 19, 1905.
https://doi.org/10.1002/app.1975.070190711

[5] Crank Y.: The Mathematics of Diffusion. Clarendon Press, Oxford 1975.

[6] Staroverova E., Arutyunyan A., Khatsrinov A. et al.: Vestn. Kazanskogo Tekhn. Univ., 2010, 8, 383.

[7] Mikhajlov Y.: Khimiya i Kompyuternoe Modelirovanie. Butlerovskie Soobshcheniya, 2001, 4, 12.

[8] Lukashov V., Nikonov E., Moroz T. et al.: Khim. Prom. Ukrainy, 2009, 91, 20.

[9] Lukashev V.: Artilleriyskoe i Strelkovoe Vooruzhenie, 2006, 18, 17.

[10] Lukashev V., Onda V. and Verenich A.: Visnyk Sumskogo Derg. Univ.