ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

М. Бліхар
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF151.4 KB
Abstract: 
Проаналізовано погляди науковців щодо поняття “бюджетний процес” та його змісту. На основі систематизації літературних джерел запропоновано авторське визначення бюджетного процесу як сукупності дій уповноважених органів держави та місцевого самоврядування, що здійснюються на підставі норм бюджетного законодавства щодо складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів, а також складання, розгляду і затвердження звіту про їх виконання. Окреслено стадії бюджетного процесу.
References: 

1. Ангелов А. С. Финансовое право на Народна Республика България / А. С. Ангелов. – София : Изд-во БАН, 1960. – 440 с. 2. Антоненко В. В. Щодо визначення поняття “стадія бюджетного процесу” / В. В. Антоненко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 135–138. 3. Бугай Т. В. Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджетного процесу в Україні / Т. В. Бугай // зб. наук. пр. Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – №2. – С. 40–49. 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із доповненнями і змінами, внесеними Законом №288-VIII від 07.04.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page. 5. Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с. 6. Воронова Л. К. Бюджетно- правове регулювання у СРСР / Л. К. Воронова. – К. : Рад. шк., 1975. – 183 с. 7. Гурвич М. А. Советское финансовое право / М. А. Гурвич. – М. : Юрид. лит., 1954. – 354 с. 8. Ісмаїлов А. Бюджетний процес та напрями його удосконалення / А. Ісмаїлов // Фінанси України. – 2002. – №8. – С. 26–28. 9. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96 вр/page2. 10. Кучерявенко М. П. Фінансове право України : підруч. / М. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2013. – 400 с. 11. Мартыненко В. Е. Правовое регулирование бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / В. Е. Мартыненко. – СПб., 2006. – 195 с. 12. ПасічникЮ. В. Бюджетна
система України та зарубіжних країн : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495 с. 13. Пискотин М. И. Советское бюджетное право. Основные проблемы / М. И. Пискотин. – М. : Юрид. лит., 1971. – 312 c. 14. Сідор М. І. Правовий статус учасників бюджетного процесу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. І. Сідор. – Одеса, 2011. – 24 с. 15. Сідор М. І. Бюджетний процес як вид юридичного процесу / М. І. Сідор // Актуальнi проблеми держави i права : зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 35. – С. 120–124. 16. Сидорова Н. В. Теоретичні основи бюджетного права / Н. В. Сидорова. – Х. : Бізнес Інформ, 1998. – 236 с. 17. Теремцова Н. В. Стадії і елементи бюджетного процесу в юридичній науці / Н. В. Теремцова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2008. – Т. 21 (60), №2. – С. 353–362. 18. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / за ред. О. В. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 c. 19. Химичева Н. И. Субъекты советского бюджетного права / Н. И. Химичева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 222 с. 20. Химичева Н. И. Правовые основы бюджетного процесса у СССР / Н. И. Химичева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1966. – 43 с. 21. Чуприна Л. М. Правова характеристика поняття “процесу” у бюджетному праві / Л. М. Чуприна // Часопис Київського університету права. – 2013. – №2. – С. 126–129. 22. Ющенко І. М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.… канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Ющенко. – К., 2011. – 20 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 323–328