ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ

О. Гумі, Г. Римарчук
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF194.47 KB
Abstract: 
Розглядаються зарубіжні та міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання насильницьких дій та насильства загалом та в сім’ї. Окрім того, автори проана- лізували санкційні положення зарубіжного законодавства, а також визначили заходи проти- дії насильницькій поведінці особи відповідно до законодавства країн світової спільноти.
References: 

1. Конституція України. – К.: Українська Правнича Фундація, 1996. – 64 с. 2. Пекинская платформа действий. Итоговый документ Четвертой всемирной конференции ООН по положению женщин. – ООН, 1995. – 106 с. 3. Загальна декларація прав людини 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103. 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. – К., 1995. – 16 с. 5. Про рівне ставлення до чоловіків і жінок в плані праце- влаштування, надання відпустки по вагітності і пологах та інших соціальних гарантій: Консолідований акт Данії (1998 рік). 6. Колпакова Л. А. Насилие в семье (виктимологический аспект, вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / Л. А. Колпакова – М.: Изд-во ООО “Юрлитинформ”, 2009. – 196 с. 7. Тимчасова Конституція Південної Африки від 1994 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. spa. ukma. kiev. ua/ konst/article. php? 8. Конституція Нідерландів (1850) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www. servat. unibe. ch/icl/nl00000_. html) 9. Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Конвенція ООН (1979 р.) // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – №5–6. – С. 26–36. 10. О борьбе с насилием в семье, его предупреждение и оказание помощи пострадавшим: Закон Грузии от 09.06.2006 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. amnesty. org. ru/node/289. 11. Хаак В. Что делать, если ссоры между супругами перерастают в рукоприкладство / В. Хаак // Европа-Экспресс. – 2006, 20 февр. – № 8 (416). 12. Кодекс кримінального судочинства Еквадору. 13. Уголовный кодекс Испании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой,
Ф. М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998. – 218 с. 14. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2002. – 226 с. 15. Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляева. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2001. – 230 с. 16. Уголовный кодекс Российской Федерации. – 2-е изд., доп. – М.: Ось-89, 1997. – 176 с. 17. Європейська база медико- статистичної інформацiї “Здоров’я для всіх” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. medstat. com. Ua. 18. Никитина А. А. Криминологическая характеристика и предупреждение бытового насилия в отношении несовершеннолетних: дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 / А. А. Никитина. – Ростов-на-Дону, 2005. – 200 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 529–535