ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ПРО ПРАВО СУДДІ НА ВІДМОВУ

А. Якушевич
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF187.87 KB
Abstract: 
Мета статті полягає в тому, щоб дослідити правову природу права судді на відмову. Як потенційну правову основу такого права розглядають основоположне право на свободу совісті, релігії і переконань, а також законодавчі положення про відвід судді під час винесення рішень у цій справі. Крім того, автор розглядає питання про те, чи право судді на відмову сумісне з принципом його підпорядкування закону.
References: 

1. Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012. 2. Buxadé Villalba, J., La objeción de conciencia en la función pública, in: Sancho Gargallo, I., Objeción de conciencia y función pública, Madrid 2007. 3. Escobar Roca, G., La objeción de conciencia en la constitución española, Madrid 1993. 4. Filmer, F., Das Gewissen als Argument im Recht, Berlin 2000. 5. Garlicki, L., Artykuł 30, in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, Warszawa 2003.
6. Grześkowiak, A., Sprzeciw sumienia w odniesieniu do różnych kategorii zawodów, in: Pedagogika Katolicka, Rok 2009, Numer 5. 7. Krukowski, J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000. 8. Lang, W., Prawo i moralność, Warszawa 1986. 9. Łopatka, A., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, Warszawa 1995. 10. Luhmann, N., Die Gewissensfreiheit und das Gewissen, in: Archiv für öffentliches Recht, Nr. 90, 1967. 11. del Moral García, A., La objeción de conciencia de los miembros del ministerio fiscal, in: Sancho Gargallo, I., Objeción de conciencia y función pública, Madrid 2007. 12. Murawska, A., Konflikt interesów indywidualnego i ogólnego w prawie praw człowieka, in: Morawski, L., Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, Toruń 2005. 13. Nogueira Alcala, H., Lineamientos de interpretación constitucional y del bloque constitucional de derechos, Santiago de Chile 2006. 14. Olszówka, M., Artykuł 53, in: Safjan, M., Bosek, L., Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do artykułów 1-86, Warszawa 2016. 15. Pérez del Valle, C., Prevaricación judicial y objeción de conciencia, in: I. Sancho Gargallo, Objeción de conciencia y función pública, Madrid 2007. 16. Radbruch, G., Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: Süddeutsche Juristenzeitung, 1946. 17. Safjan M., Etyka zawodu sędziowskiego, in: Dębiński, A., Grześkowiak, A., Wiak, K., Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin, 2002. 18. Sarnecki, P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2014. 19. Wiliński, P., Karlik, P., Artykuł 178, in: Safjan, M., Bosek, L., Konstytucja RP. Tom 2. Komentarz do artykułów 87-243, Warszawa 2016. 20. Zippellius, R., Artikel 4: Glaubens,- Gewissens- und Bekenntnisfreiheit – Freiheit der Religionsausübung – Kriegsdienstverweigerungsrecht, in: Doltzer, R., Waldhoff, Ch., Graßhof, G., Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Heidelberg 2008.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 321–330