ПРАВОЗАСТОСОВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

Володимир Ортинський
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF189.21 KB
Abstract: 
Розглянуто теоретичні засади правозастосовної політики у сфері захисту прав людини в контексті асоціації України до Європейського Союзу. Визначено напрями підвищення ефективності правозастосування на підставі аналізу рішень Європейського Суду з прав людини щодо застосування положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод у національній правозастосовній діяльності.
References: 

Кудрявцев В. Н. Право и поведение / В. Н. Кудрявцев. – М.: Юридическая література, 1978. – 192 с.
Рабінович П. М. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. – 1997. – № 12. – С. 14–20.
Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Справа “Титаренко проти України” (Заява № 31720/02). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/ article/814153].
Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції: Закон України від 02.07.2015 р. № 577-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 35. – Ст. 341.
Сопронюк І. О. Принцип процесуальної економії у кримінальному процесі України: дис. канд. юрид. наук: спец: 12.00.09 / Ірина Олександрівна Сопронюк. – Львів: Нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011. – 227 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://mydisser.com/en/catalog/view/6/349/9323.html].
Погорецький М. А. Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська // Право і громадянське суспільство. Наук. журнал. Електронне видання. – 2013. – 2 (3). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/111-vidkrytist-ta-prozorist-sudovoi-....
Колпаков В. К. Європейські стандарти адміністративного права / В. К. Колпаков // Адміністративне право і процес: наук. журнал. – 2014. – № 3 (9). – С. 5–18.
Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції / М. І. Козюбра // Наук. записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2012. – Т. 129. – С. 3–11.
Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування Методичні рекомендації Міністерствa юстиції України від 16.10.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/n0020323-13].

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 3–9