ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ЯК МОТИВ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

Валерій Муж
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.32 KB
Abstract: 
Досліджено з теоретико-правових позицій вплив правосвідомості (аналізом її складових) на поведінку особи. Метою статті є дослідження правової свідомості як мотиву правомірної поведінки. Проаналізовано три блоки правосвідомості (когнітивного, психологічного, поведін­кового). Доходимо висновку, що правосвідомість формує в особи мотива­ційні чинники до правомірної поведінки, підвищуючи так рівень законності у суспільстві та спону­каючи до дотримання правопорядку.
References: 

Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Гордієнко, Л. Копець. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 304 с. – Бібліог.: с. 302–303.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998 – Т. 5: П-С. – 2003. – 736 с.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб./ П. М. Рабінович. – Вид. 8-ме, стереотипне. – Х.: Консул, 2005. – 160 с.
Теорія держави і права: підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальсь¬кий; за ред. С. Л. Лисенкова. – К: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
Штанько А. О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2009. – Вип. 43. – С. 144–152.
Психология индивидуальных различий. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 320 с.
Гегель Георг Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або природне право і державознавство / пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. – К.: Юніверс, 2000. – с. 336. – Парал. тит. арк. нім.
Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі: колективна монографія / [С. Д. Максименко, Г. В. Куценко-Лада, Н. В. Пророк та ін.]; за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 524 с.
Філософема девіантної поведінки: монографія / Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 356 с.
Первин Л., Джон О. Психология личности: Теорія и исследования / пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 607 с.
Бреднева В. С. Уровни правосознания и юридическая деятельность: монография / В. С. Бреднева. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2010. – 164 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 278–282