ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ У СУДІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ростислав Сопільник
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF176.75 KB
Abstract: 
Розглянуто проблематику реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції. Наведено історико-правові витоки засад вирішення проблеми доступності правосуддя у зв’язку з налагодженням ефективної системи управління в суді. Досліджено питання управління персоналом та правовий статус працівників апарату суду, окреслено євроінтеграційний вектор удосконалення управління в суді.
References: 

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : дис. на здабуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Наталія Юріївна Сакара. – Х., 2006. – 20 с.
Сучасне управління в суді : навч.-практ. посіб. / відпов. редакт. І. П. Голосніченко, П. Г. Соломон. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 528 с.
Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція від 01.04.2015) Електронний ресурс / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. – Назва з екрану.
Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи / С. Обрусна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – №83. – С. 57–60.
Терновенко А. Організаційно-правові засади управління персоналом суду / Терновенко А. // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 3 (4). – С. 162–166.
Судоустрій України : підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 244 с.
Акімов О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : моногр. / О. О. Акімов. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 176 с.
Лущак Н. І. Успішний досвід адміністрування апеляційного суду Івано­Франківської області / Н. І. Лущак // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 1 (5). – С. 207 – 215.
Наказ Державної судової адміністрації України від 28 вересня 2012 року № 115 “Про затвердження Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів” [Електронний ресурс] / Державна судова адміністрація України // Судова влада України. – Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/userfiles/115.doc
Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-XII (Редакція від 26.04.2015) / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3723-12.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 100–105