КАНТ: ВІЙНА І МИР. ВАЖКИЙ ШЛЯХ ДО ВІЧНОГО МИРУ

Олексій Остапенко, Василь Ряшко
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF152.29 KB
Abstract: 
Аналізується проблема війни і миру з трактату “До вічного миру” видатного німецького мислителя Іммануіла Канта, акцентується увага на теоретико-філософському осмисленні проблеми війни та її соціальних наслідків, а також на шляхах досягнення вічного миру. Німецький мислитель у своєму творі, творчо застосовуючи теоретико-методологічний підхід, розкриває діалектику взаємозв’язків політики, права і моралі та їх роль у досягненні вічного миру. Трактат І. Канта не втратив своєї цінності, він є особливо актуальним у наш час, коли загроза війни і воєнних конфліктів продовжує існувати. Яскравий тому приклад – агресія Росії проти України. Ідеї видатного німецького філософа щодо проблеми війни і миру, захисту життя кожної людини і людської цивілізації повинні насамперед стати предметом глибоких історико-філософських, політико-правових досліджень.
References: 

Энгельс и военная история / Энгельс Фридрих. – М.: Воениздат, 1972. – 275 с.
Асмус В. Ф. История античной философии / В. Ф. Асмус. – М.: Высш. шк., 1965. – 320 с.
Статті і матеріали, присвячені Гераклітові. – Львів: Вид-во Львівського держ. ун-ту імені Івана Франка, 1963. – 58 с.
Асмус В. Ф. Иммануил Кант / В. Ф. Асмус. – М.: Наука, 1973. – 532 с.
Гулыга А. В. Кант – теоретик мира / А. В. Гулыга “К вечному миру” И. Канта. – М.: Московский рабочий, 1989. – 120 с.
Кант Иммануил. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Иммануил Кант. Сочинения: в 6-ти т. [под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др.]. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 7–23.
Кант И. К вечному миру / Иммануил Кант. Сочинение: в 6-ти т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6. – 743 с.
Ойзерман Т. И. Примечания / Т. И. Ойзерман, Ц. Т. Арзаканьян // Кант Иммануил. Сочинения: в 6-ти т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др. / Иммануил Кант. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 655–677.
Нарский И. С. Кант / И. С. Нарский. – М.: Мысль, 1976. – 207 с.
Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель; пер. с нем.; ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 334 с.
Галанза П. Н. Учение Канта о государстве и праве / П. Н. Галанза. – М.: Государственное изд-во юрид. литературы, 1960. – 50 с.
Пионтковский А. А. Уголовно-правовые воззрения Канта, А. Фейербаха и Фихте / А. А. Пионтковский. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. – 191 с.
Кант Иммануил. Метафизика нравов: в 2-х ч. – 1797. – Ч. 1-я.: Метафизические начала учения о праве / Иммануил Кант. Сочинения: в 6-ти т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. – М.: Мысль, 1969. – Т. 4, Ч. 2. – 478 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 209–214