АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ У XVI–XVII ст.

Ольга Колич
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF181.79 KB
Abstract: 
Складні суспільно-політичні відносини в Україні у період польської експансії ще більше ускладнилися після прийняття Берестейської унії 1596 р. У результаті унії наприкінці XVI – на початку XVII ст. на релігійному ґрунті в Україні виникає полемічна течія. У своїх творах полемісти не лише давали відповідь на релігійні питання, але і висловлювали філософсько-правове бачення організації певних суспільних відносин. Проаналізовано основні філософсько-правові ідеї полемічної літератури кінця XVI – початку XVII ст.
References: 

Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 256 с. – С. 90.
Історія української філософії: підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.
Кашуба М. Становлення ренесансного світогляду в українській духовній культурі / М. Кашуба // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць : Серія: Філософські науки. – 1999. – Вип. 1. 268 с. – С. 124–129.
Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп.ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.
Матковська О. В. Львівське братство: культура і традиції. Кінець XVI – перша половина XVIІ ст. / Вступ. Слово І. В. Паславського; Худож. оформл Л.В. Прийми / Оксана Володимирівна Матковська. – Львів: Каменяр, 1996. – 71 с.
Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.) / Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М.; відп. ред. Горський В. С.; АН УРСР. Ін-т філософії. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.
Огородник І. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій / Огородник І. В., Огородник В. В. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_filosofskoyi_dumki_v_....
Теорія держави і права: підручник / Скакун О. Ф. – Харків: Консум, 2001. – 656 с. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/687/28/.
Філософія права: навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка; за ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 208 с.
Чирва А. В. Мова як чинник державотворення [Текст] / А. В. Чирва // Науковий збірник Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка. Сер. історична та філологічна / редкол.: Є І. Сохацька та ін. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2009. – Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. – С. 262–270. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info library.com.ua/books-text-10518.html.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 125–133