Вогнестійкі композити на основі полімерної матриці

Valentin Ushkov1, Oleg Figovsky2, Vladimir Smirnov1, Vyacheslav Seleznev1
Affiliation: 
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering, 26, Yaroslavskoye Rd., 129337 Moscow, Russia 2 Israeli Association of Inventors, 3a Shimkinst, Haifa, Israel va.ushkov@yandex.ru
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht13.01.077
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf229.49 KB
Abstract: 
Вивчено термостабільність і пожежно-технічні параметри епоксидних композитів з різними затвердниками, наповнювачами, пластифікаторами та ретардантами. Показано, що вміст мінеральних наповнювачів до 45 % мало впливає на займистість. Формування диму зменшується лінійно з підвищенням ступеня наповнення. Показано, що для отримання низькогорючих матеріалів кисневий індекс повинен перевищувати 31 %. Встановлено, що оптимальна концентрація промислових бромованих вогнетривких речовин становить 8–10% за масою. Для зменшення горючості епоксидних композитів запропоновано використовувати бромвмісні ретарданти у вигляді розчину в N, N-диметил-2,4,6-трибромоаніліні. Показана висока ефективність ацетил- та α-гідроксиетилферроценових додатків для зменшення диму.
References: 

[1] Chrusciel J., Lesniak E.: Prog. Polym. Sci., 2015, 41, 67. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2014.08.001
[2] Khozin V.: Uprochnenie Epoksidnykh Polimerov. Kazan: Izd-vo PIC, Kazan 2004
[3] Zaytsev Yu.: Epoxidnye Oligomery i Kompozitsii. Naukova dumka, Kiev 1990.
[4] Kochnova Z., Zhavoronok E., Chalykh A.: Epoksidnye Smoly i Otverditeli. Peynt-Media, Moskva 2006.
[5] Chernin I., Smekhov F., Zherdev Yu.: Epoxidnye Polimery i Kompozitsii. Khimiya, Moskva 1982.
[6] Bazhenov S., Berlin A., Kul'kov A., Oshmyan V.: Polimernye Matrichnye Kompozity – Prohnoct i Tekhnologia. Intelligence, Dolgoprudnyy 2010.
[7] Bazhenov Yu.: Podkhodyaschie Materialy i Tekhnologii dlia Remonta i Reconstruktsii Zdanyi i Sooruzhenyi. Komtekh-Print, Moskva 2006.
[8] Stepanova V., Stepanov A., Zhirkov E.: Armirovanie Polimernykh Kompositov. Bumazhnik, Moskva 2013.
[9] Shilin A., Pshenichnyy V., Kartuzov D.: Vneshnee Armirovanie Shlakobetonov Kompozitzionnymi Materialami. Stroyizdat, Moskva 2007.
[10] Selyaev V., Ivashchenko Yu., Nizina T.: Polymerbetony. Izd-vo Mordovskogo Gos. Univ., Saransk 2016.
[11] Gladkikh V., Korolev E., Smirnov V., Sukhachev I.: Procedia Eng., 2016, 165, 1417. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.873
[12] Bruyako M., Glukhoedov V., Kravtsova D. et al.: Adv. Mater. Res., 2014, 1040, 730. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1040.730
[13] Provednikova A. (Ed.): Polimery s Nizkoy Goruchestiy. Khimiya, Moskva 1989.
[14] Mikhaylin Yu.: Termostabilnost i Pozharostoikost Polimerov. SFT, Sankt Peterburg 2011.
[15] Karbhari V., Chin J., Hunston D. et al.: J. Compos. Constr., 2003, 7, 238. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0268(2003)7:3(238)
[16] Bakis C., Bank L., Brown V. et al.: J. Compos. Constr., 2002, 6, 73. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0268(2002)6:2(73)
[17] Mouritz A., Gibson A.: Fire Properties of Polymer Composite Materials. Springer, Dordrecht 2006.
[18] Askadsky A., Ushkov V., Smirnov V.: Proc. Int. Conf. on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering ICAMSME 2015, 2016, 365. https://doi.org/10.1201/b19693-79
[19] Ushkov V., Kopytin A., Smirnov V., Alimov L.: Procedia Eng., 2016, 165, 1823. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.929
[20] Askadsky A., Ushkov V., Smirnov V., Voronin V.: Solid State Phenom., 2016, 871, 40. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.871.40
[21] Papaspyrides C., Kiliaris P. (Eds.): Polymer Green Flame Retardants. Elsevier, Amsterdam 2014.
[22] Dufton P.: Flame Retardants for Plastics. Smithers Rapra Press, Shawbury 2003.
[23] Kandare E., Kandola B., Myler P.: Fire Safety J., 2013, 58, 112. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2013.01.009
[24] Manley T., Sidebotham S.: Fire Safety J., 1980, 3, 25. https://doi.org/10.1016/0379-7112(80)90004-1
[25] Georlette P.: Applications of Halogen Flame Retardants. [in:] Horrocks A., Price D. (Eds.), Fire Retardant Materials. Woodhead, Sawston 2001, 264-292.
[26] Schartel B.: Materials, 2010, 3, 4710. https://doi.org/10.3390/ma3104710
[27] Mauerer O.: Polym. Degrad. Stabil., 2005, 88, 70. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2004.01.027
[28] Luo C., Zuo J., Wang F. et al.: Polym. Degrad. Stabil., 2016, 129, 7. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2016.03.028
[29] Chen X., Jiao C., Li S., Hu Y.: Fire Safety J., 2013, 58, 208. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2013.01.011
[30] Lim K., Bee S., Sin L. et al.: Compos. Part B-Eng., 2016, 84, 155-174. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.08.066
[31] Naik A., Fontaine G., Samyn F. et al.: Fire Safety J., 2014, 70, 46. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2014.08.019
[32] Kishore K., Kannan P., Iyanar K.: J. Polym. Sci. A, 1991, 29, 1039. https://doi.org/10.1002/pola.1991.080290711
[33] Zhang J., Megaridis C.: Symp. Combust., 1994, 25, 593. https://doi.org/10.1016/S0082-0784(06)80690-9
[34] Carty P., Grant J., Metcalfe E.: Appl. Organometal. Chem., 1996, 10, 101. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0739(199603)10:2<101::AID-AOC484>3.0.CO;2-7
[35] Ushkov V., Lalayan V., Nevzorov D., Lomakin S.: Pozharovzryvobezopasnost', 2013, 22, 25.
[36] Ushkov V., Lalayan V., Lomakin S., Nevzorov D.: Pozharovzryvobezopasnost', 2013, 22, 33.
[37] Ushkov V., Lalayan V., Lomakin S., Nevzorov D.: Pozharovzryvobezopasnost', 2013, 22, 15.
[38] Ushkov V., Abramov V., Grigor'eva L., Kir'yanova L.: Stroitel'nye Mater., 2011, 12, 68.
[39] Ushkov V., Grigor'eva L., Abramov V.: Vestnik MGSU, 2011, 2, 352.
[40] Ushkov V., Nevzorov D., Kopytin A., Lalayan V.: Pozharovzryvobezopasnost', 2014, 23, 27.
[41] Ushkov V., Abramov V., Lalayan V., Kir'yanova L.: Pozharovzryvobezopasnost', 2012, 21, 36.
[42] Panina N., Chursova L., Babin A. et al.: Vse Materialy. Entsikloped. Spravochn., 2014, 9, 10.
[43] Bryk M.: Destryktchia Napolnennykh Polimerov. Khimiya, Moskva 1989.
[44] Khalturinskiy N.: Vse Materialy. Entsikloped. Spravochn., 2009, 11, 22.
[45] Khalturinskiy N.: Vse Materialy. Entsikloped. Spravochn., 2009, 12, 30.
[46] Khalturinskiy N., Rudakova T.: Khim. Fizika, 2008, 27, 73.
[47] Kudryavtzev P., Figovsky O.: US Pat. 9695111, Pub. Jul. 4, 2017.