Contacts

Prof. Volodymyr Novikov
Prof. Vira Lubenets
Dr. Maryna Stasevych
Lviv Polytechnic National University,
Department of Biologically Active Substances,
Pharmacy and Biotechnology
S. Bandery, 12, Lviv, 79013
Tel. +38 032 258 22 09
Е-mail: vnovikov@polynet.lviv.ua, vladnovikov@list.ru