THERMODYNAMIC PROPERTIES OF 2-CYANO-3-[5-(PHENYL)-2-FURYL]-2-PROPENAMIDE AND 2-CYANO-3-[5-(4-METHYLPHENYL)-2-FURYL]-2-PROPENAMIDE SOLUTIONS IN ORGANIC SOLVENTS

Iryna Sobechko1, Yana Chetverzhuk1, Yuri Horak2, Valentyn Serheyev1, Victoriia Kochubei1, Nadiia Velychkivska3
Affiliation: 
1 Lviv Polytechnic National University, S.Bandery St., 12, 79013 Lviv, Ukraine; 2 Ivan Franko National University of Lviv, 6 Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine 3 Charles University in Prague, Ovocny trh 3-5, Prague 1, 116 36, Czech Republic  phys.chem.lp@gmail.com
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.02.131
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf140.53 KB
Abstract: 
The fusion temperature of 2-cyano-3-[5-(phenyl)-2-furyl]-2-propenamide and 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furyl]-2-propenamide and their temperature dependence of dissolution in acetonitrile, benzene, dimethylketone, ethyl acetate and 2-propanol have been determined. According to the temperature dependence the differential enthalpies and entropies of the solution were calculated. Taking into account the entropies of fusion the entropies and enthalpies of mixing were calculated at 298 K. The effect of intermolecular interaction in the investigated solutions on their solubility and enthalpies of mixing has been analyzed.
References: 

[1] Fürstner A., Castanet A., Radkowski K., Lehmann C.: J. Org. Chem., 2003, 68, 1521. https://doi.org/10.1021/jo026686q
https://doi.org/10.1021/jo026686q

[2] Holla B., Akberali P., Shivananda M.: Farmaco, 2000, 55, 256. https://doi.org/10.1021/jo026686q
https://doi.org/10.1021/jo026686q

[3] Williams D., Lee M.-R., Song Y.-A. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 9258. https://doi.org/10.1021/ja072817z
https://doi.org/10.1021/ja072817z

[4] Karateev A., Koryagin A., Litvinov D. et al.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 19.

[5] http://webbook.nist.gov

[6] Sobechko I., Van-Chin-Syan Yu., Gorak Yu. et al.: Rus. J. Phys. Chem., 2015, 89, 919.
https://doi.org/10.1134/S003602441506028X

https://doi.org/10.1134/S003602441506028X
https://doi.org/10.1134/S003602441506028X

[7] Sobechko I., Prokop R., Gorak Yu. et al.: Voprosy Khim. i Khim. Techn., 2013, 4, 12.

[8] Smirnova N.: Molekuliarnye Teorii Rastvorov. Khimiya, Leningrad 1987.

[9] Pimental G. and Mak-Klelan O.: Vodorodnaya Sviaz. Mir, Moskva 1964.

[10] Raid K.: Kurs Fizicheskoi Organicheskoi Khimii. Mir, Moskva 1972.

[11] Sobechko I.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2014, 5-6, 48.

[12] Sobechko I.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 27.
https://doi.org/10.23939/chcht10.01.027

[13] Sobechko I., Gorak Yu., Van-Chin-Syan Yu. et al.: Izvest. Vysshikh Uchebn. Zavedeniy, Khim. i Khim. Techn., 2015, 58, 45.