Spectrophotometric Study of the Interaction of Platinum(IV) with New Derivatives of Azolidones

Oleksandr Tymoshuk1, Lesia Oleksiv1, Petro Rydchuk1, Taras Chaban2, Svitlana Tymoshuk1, Vasyl Matiychuk1
Affiliation: 
1 Ivan Franko National University of Lviv, 6, Kyryla and Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine 2 Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 69, Pekarska St., 79010 Lviv, Ukraine L_lozynska@ukr.net
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht14.02.139
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf323.2 KB
Abstract: 
The interaction of Pt(IV) ions with the new derivatives of azolidones by spectrophotometric method was investigated. The spectrophotometric method for the determination of Pt(IV) using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidine-2-one at pH 5.0 in acetate buffer medium was elaborated. The proposed method was tested by determination of Pt(IV) in model solutions and metallic alloy.
References: 

[1] Zolotov Yu., Varshal G., Ivanov V.: Analitiсheskaia Khimia Metallov Platinovoi Gruppy: Sbornik Obzornykh Statei. Editorial URSS, Moskva 2003.
[2] Ginzburg S., Yezerskaya N., Prokofiev I. et al.: Analiticheskaia Khimia Platinovykh Metallov. Nauka, Moskwa 1972.
[3] Pedersen A., Ulrikkeholm E., Escudero-Escribano M. et al.: Nano Energy, 2016, 29, 249. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.05.026
[4] Georgieva M., Andonovski B.: Anal. Bioanal. Chem., 2003, 375, 836. https://doi.org/10.1007/s00216-003-1783-7
[5] Gur'eva R., Savvin S.: J. Anal. Chem., 2002, 57, 980. https://doi.org/10.1023/A:1020917221896
[6] Gur'eva R., Savvin S.: Russ. Chem. Rev., 1998, 67, 209. https://doi.org/10.1070/RC1998v067n03ABEH000375
[7] Savvin S., Gur'eva R.: Talanta, 1987, 34, 87. https://doi.org/10.1016/0039-9140(87)80012-7
[8] Gur’eva R., Savvin S.: Zh. Anal. Kimii, 1995, 50, 1150.
[9] Ostapiuk Yu., Obushak M., Matiychuk et al.: Tetrahedron Lett., 2012, 53, 543. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2011.11.093
[10] Matiichuk V., Potopnyk M., Obushak N.: Russ. J. Org. Chem., 2008, 44, 1352. https://doi.org/10.1134/S1070428008090182
[11] Gorak Yu., Obushak N., Matiichuk V. et al.: Russ. J. Org. Chem., 2009, 45, 541. https://doi.org/10.1134/S1070428009040125
[12] Zelisko N., Atamanyuk D., Ostapiuk Yu. et al.: Tetrahedron, 2015, 71, 9501. https://doi.org/10.1016/j.tet.2015.10.019
[13] Lozynska L., Tymoshuk O.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 391. https://doi.org/10.23939/chcht07.04.391
[14] Lozyns’ka L., Tymoshuk O., Vrublevs’ka T.: Mater. Sci., 2015, 50, 870. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9795-y
[15] Lozynska L., Tymoshuk O., Chaban T.: Acta Chimika Slovenica, 2015, 62, 159. https://doi.org/10.17344/acsi.2014.866
[16] Tymoshuk O., Fedyshyn O., Oleksiv L. et al.: Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem., 2018, 59, 216.
https://doi.org/10.30970/vch.5901.216
[17] Lozynska L., Tymoshuk O.: Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2014, 1, 80.
[18] Lozynska L., Tymoshuk O.: Pat. UA 91160, Publ. Jun. 25, 2014.
[19] Lozynska L., Tymoshuk O.: 3rd International Conference of Young Scientists “CCT–2013”, Ukraine, Lviv 2013, 166.
[20] Tupys A., Kalembkiewicz J., Bazel Y. et al.: J. Mol. Struct., 2017, 1127, 722. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.07.119
[21] Bazel Y., Tupys A., Ostapiuk Y. et al.: RSC Adv., 2018, 8, 15940. https://doi.org/10.1039/c8ra02039f
[22] Bazel Y., Tupys A., Ostapiuk Y. et al.: J. Mol. Liq., 2017, 242, 471. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.07.047
[23] Tupys A., Kalembkiewicz J., Ostapiuk Y. et al.: J. Therm. Anal. Calorim., 2017, 127, 2233. https://doi.org/10.1007/s10973-016-5784-0
[24] Fizer M., Sidey V., Tupys A. et al.: J. Mol. Struct., 2017, 1149, 669. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.08.037
[25] Tupys A., Tymoshuk O., Rydchuk P.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 19. https://doi.org/10.23939/chcht10.01.019
[26] Chaban T., Panchuk R., Klenina O. et al.: Biopolym. Cell, 2012, 28, 389. https://doi.org/10.7124/bc.000075