QUATERNARY PYRIDINIUM SALTS AS INHIBITORS OF MILD STEEL BIOCORROSION

Iryna Kurmakova1, Olena Bondar1, Sergey Polevichenko1, Nataliya Demchenko1
Affiliation: 
1 Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University 53, Hetmana Polubotka St., 14013 Chernihiv, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.03.314
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf123.11 KB
Abstract: 
A number of new quaternary pyridinium salts with amide fragment and aryl substituents have been obtained, demonstrating the inhibition efficiency of 50.0–97.2 % under the biocorrosion of mild steel, induced with sulfate-reducing bacteria of Desulfovibrio and Desulfomicrobium genera. It has been established that inhibition efficiency of the studied quaternary salts is caused by their effect on microbiological factor.
References: 

[1] Pogrebova I.: Ingibіtory Korozii Metaliv. Hai-Tek Pres, Kyiv 2012.

[2] Purish L., Kozlova I., Pogrebova I.: Praktika Protivokorrozionnoi Zaschity, 2013, 67, 18.

[3] Pogrebova I., Purish L., Krasnopir T. et al.: Fizyko-Khim. Mekhanika Mater., 2002, 3, 708.

[4] Demchenko N., Kurmakova I., Tretyak O.: Mikrobiol. Zh., 2007, 69, 26.

[5] Аgаеv N.: Fizyko-Khim. Mekhanika Mater., 2000, 1, 572.

[6] Enning D., Garrelfs J.: Appl. Environ. Microbiol., 2014, 80, 1226.

[7] Aroyan A., Babayan N., Vartanyan S. et al.: Sintezy Heterotsyklycheskykh Soedineniy. Izd-vo AN ArmSSR, Erevan 1972.

[8] Abuhaie C., Ghinet A., Farce A. et al: Eur. J. Med. Chem., 2013, 59, 101. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2012.11.008
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2012.11.008

[9] Demchenko N., Kurmakova I., Tretyak O.: Microbiol. і Biotekhnolog., 2013, 4, 90.

[10] Egorov N.: Rukovodstvo k Prakticheskim Zanyatiyam po Microbiologii. Izd-vo Mosk. Univ., Moskva 1983.

[11] Kozlova I., Radchenko O., Stepura L. et al.: Heokhimichna Diyalnist Mikroorganizmiv ta ii Prykladni Aspekty. Naukova dumka, Kyiv 2008.

[12] Prihodko S., Kurmakova I., Demchenko N., Tretyak O.: Fizyko-Khim. Mekhanika Mater. 2006, 2, 919.

[13] Demchenko N., Kurmakova I., Tretyak O.: Visnyk Kharkiv. Nats. Univ. im. V.N. Karazina, 2015, 1153, 131.

[14] Ryazanov A., Vigdorovich V., Zavershinskij V.: Vestnik Tambovskogo Univ., 2003, 5, 821.