Copper(II) and Nickel(II) with N,N’-bis(salicylidene)thiosemicarbazide Heterometal Complex Compounds

Tetiana Panchenko, Maria Evseeva and Anatoliy Ranskiy
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht08.03.243
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf273.47 KB
Abstract: 
New heterometal coordination compounds of copper(II), nickel(II), and alkaline-earth metals with N,N’-bis(salicylidene)thiosemicarbazide have been synthesized. Using elemental analysis, IR-spectroscopy, molecular conductivity, magneto-chemical, and thermogravimetric investigations the composition and structure of the complexes of the general formula Е[МL']2∙xН2О (М2+ = Cu, Ni; E2+ = Ca, Sr, Ba; х = 1–4; Н3L' = N,N’-bis(salicylidene)thiosemicarbazide) have been examined. It has been shown that the synthesized compounds have semi-conducting properties.
References: 

[1] Redayan M. A.: J. Baghdad for Sci., 2012, 9, 532.

[2] Xue L. W., Li X. W., Zhao G. Q., Yang W. C.: Russian J. of Coord. Chem., 2013, 39, 872.
https://doi.org/10.1134/S1070328413110092

[3] Vashchenko A. A., Lepnev L. S., Vitukhnovskii A. G. et al.: Optics and Spectroscopy, 2010, 108, 463.
https://doi.org/10.1134/S0030400X10030227

[4] Kotova O. V., Eliseeva S. V., Averjushkin A. S. et al.: Russian Chemical Bulletin, 2008, 9, 1.

[5] Herbeleu N.: Reakcii na Matricax. Shtiinca, Kishenev 1980.

[6] Padhey S. and Kauffman G.: Coord. Chem. Rev., 1985, 63, 127.
https://doi.org/10.1016/0010-8545(85)80022-9

[7] Herbeleu N. and Arion B.: Templatnyi Sintez Macrocyclicheskykh Soedineniy. Shtiinca, Kishenev 1990.

[8] West D., Padhey S. and Sonawane B.: Structure and Bonding, 1991, 76, 4.
https://doi.org/10.1007/3-540-53499-7_1

[9] West D., Liberta A., Padhey S. et al.: Coord. Chem. Rev., 1993, 123, 49.
https://doi.org/10.1016/0010-8545(93)85052-6

[10] Ablov A. and Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1964, 9, 85.

[11] Ablov A. and Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1961, 6, 2686.

[12] Ablov A. and Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1964, 9, 2325.

[13] Ablov A. and Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1965, 10, 1965.

[14] Ablov A. and Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1970, 15, 1854.

[15] Ablov A., Herbeleu N., Negryatse P. and Revenko M: Zh. Neorg. Khimii, 1970, 15, 123.

[16] Herbeleu N. and Revenko M.: Zh. Neorg. Khimii, 1972, 17, 2176.

[17] Ranskiy A., Evseeva M., Panchenko T. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2013, 79, 74.

[18] Chandra S., Sharma K. and Kumar A.: Anal. Bioanal. Electrochem., 2010, 2, 125.

[19] Sharlo G.: Metody Analiticheskoi Khimii. Khimiya, Moskwa 1965.

[20] Poluektov N., Mishchenko V., Kononenko K. and Beltyukova S.: Analiticheskaya Khimiya Stronciya. Nauka, Moskwa 1978.

[21] Frumina N., Kruchkova E. and Mushtakova S.: Analiticheskaya Khimiya Calciya. Nauka, Moskwa 1974.

[22] Klimova V.: Osnovnye Micrometody Analiza Organicheskykh Soedineniy. Khimiya, Moskwa 1975.

[23] Kalinnikov V. and Rakitin Yu.: Vvedenie v magnitokhimiu. Nauka, Moskwa 1980.

[24] Shalimova K.: Prakticum po Poluprovodnikovym Priboram. Vyshchaya Schkola. Moskwa 1968.

[25] Ablov A. and Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1965, 10, 61.

[26] Ablov A. and Herbeleu N.: ibid, 1135.

[27] Herbeleu N. and Revenko M.: Zh. Neorg. Khimii, 1971, 16, 1046.

[28] Herbeleu N. and Revenko M.: Zh. Neorg. Khimii, 1973, 18, 2397.

[29] Herrick R., Ziegler C., Sripothongnak S. et al.: J. Organomet. Chem, 2009, 694, 3925.
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2009.08.008

[30] Bon V., Orysyk S. and Pekhnyo V.: Ukr. Khim. Zh., 2008, 74, 71.

[31] Samus N. and Reda Gad Abu El-Magd: Zh. Neorg. Khimii, 1979, 24, 982.

[32] Nakamoto K.: IK-spektry and Spektry KR Neorganicheskykh i Koordinacionnykh Soedineniy. Mir, Moskwa, 1991.

[33] Herbeleu N.: Zh. Neorg. Khimii, 1968, 13, 2067.

[34] Dorokhova N., Burlov A., Amarskyi E. et al.: Coordinats. Khimiya, 1994, 20, 387.

[35] Samus N., Khoroshun I., Sinitsa I. et al.: Coordinats. Khimiya, 1993, 19, 729.