ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IMPLEMENTATION NATIONAL BANK OF UKRAINE

Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov
Affiliation: 
1. Doctor of Juridical Sciences, Professor at the Department of Administrative and Information Law, Lviv Polytechnic National University,1/3 Kniazia Romana Street, Lviv, Ukraine 2. Ph. D. (Candidate of Juridical Sciences), associate Professor at the Department of Administrative and information Law, Lviv Polytechnic National University, 1/3 Kniazia Romana Street, Lviv, Ukraine
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF265.77 KB
Abstract: 
In the article the theoretical aspects of the regulation of administrative legal relations regarding state financial administration of the National Bank of Ukraine. Analyzed the impact of the National Bank of Ukraine on the formation of public financial and investment policies, regulatory efforts in the areas of monetary, clearing, to ensure stability of the national currency.
References: 

[1] Демократичні засади державного управління та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О. Нагребельний В. П., Шемшученко Ю. С. і ін.]; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юридична думка, 2010. – 496 с.
[2] Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2013. – 400 с.
[3] Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; Пер. с англ. Н. Н. Любимова. – М.: Гелиос АРВ, 2012. – 352 с.
[4] Фишер И. Покупательная способность денег / И. Фишер. – М.: Дело. 2001. – 198 с.
[5] Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма / Э. Роде // Пер. с нем. ред., пред. В. Н. Шенаева. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 341 с.
[6] Берже Пьер. Денежный механизм / Пьер Берже; Пер. с фр. Б. П. Нарумова; Общ. ред. Л. Н. Красавиной. – М. : Прогресс : Универс, 1993. – 144 с.
[7] Девальвація валюти в Казахстані / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ria.ru/trend/_devaluation_tenge_11.02.2014
[8] Ривуар Ж. Техника банковского дела / Ж. Ривуар; пер. с фр. ред. И. В. Широких. – М.: Прогресс Универс, 1993. – 160 с.
[9] Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 429 Про затвердження Положення про клірингову діяльність. – http://zakon0. rada. gov. ua/laws/ show/z0562-13
[10] Семенюк Л. П. Сутність управління фінансовим розвитком банку як основної передумови економічного розвитку України / Семенюк Л. П., Сухецька А. О // Young Scientist. – 2014. – № 12 (15), december. – С.103–105.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 9–16