Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

LEGAL CULTURE AS A CONDITION FOR THE CULTIVATION OF THE RULE OF LAW IN THE UKRAINIAN SOCIETY

R. Shay
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF134.1 KB
Abstract: 
The article is devoted to the development of legal culture, since the scientific level of legal thinking and legal awareness provides the ideal legal personality formation that respects the legal law recognizes his supremacy in whole spheres of life,the iraction ssupporting the rule of law in Ukraine.
References: 

1. Hanzenko O. O. Formuvannya pravovoyi kul'tury osoby v umovakh rozbudovy pravovoyi derzhavyUkrayina : Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. [Formuvannya pravovoyi kul'tury osobyvumovakhrozbudovypravovoyiderzhavyUkrayina: Dys. ... kand. yuryd. nauk:12.00.01]. Zaporizhzhya, 2002. p. 3. 2. Hryshchenko A. V. Pravovyyzakon: pytannyateoriyitapraktyky v Ukrayini. Avtoreferat dysertatsiyi nazdobuttya kand. yuryd. nauk. [Pravovyy zakon: pytannyateoriyitapraktykyv Ukrayini.Avtoreferatdysertatsiyinazdobuttyakand.yuryd.nauk.]. Kiev, 2003. p. 6. 3. Dmitriyenko I. V. Ukrayins'ka pravova kul'tura yak normatyvne nebiolohichne yavyshche. Derzhava i pravo: Zb. nauk. prats' [Ukrayins'kapravovakul'turayaknormatyvnenebiolohichneyavyshche. DerzhavaIpravo: Zb.nauk.prats']. Kiev.: In-t derzhavy i pravaim.V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny, 2009. vol. 44. pp. 105–110. 4. V. Lysohor. Pravova kul'tura yak element mekhanizmu realizatsiyi prav i svobod hromadyan. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. [Pravova kul'tura yak elementme
khanizmurealizatsiyipravisvobodhromadyan.Pidpryyemnytstvo,hospodarstvoIpravo]. 2009. № 5. pp. 19–21. 5. LemakV. V. Zahal'nateoriyaderzhavy i prava. [Zahal'nateoriyaderzhavyIprava.]. Uzhhorod, 2003. pp. 217–218. 6. Rabinovych P. M. Osnovyzahal'noyiteoriyiprava i derzhavy: Navchal'nyyposibnyk. [Osnovyzahal'noyiteoriyiprava i derzhavy: Navchal'nyyposibnyk.]. Kiev, 1995. pp. 31–32. 7. Saharov A. V., Ratinov A. R. Teoreticheskie osnovy preduprezhdenija prestupnosti. [Teoreticheskie osnovy preduprezhdenija prestupnosti.]. Moskov, Znanie, 1977. 187 p. 8. Semitko A. P. Pravovaja kul'tura. Teorija gosudarstva i prava. Podred. V. M. Korel'skogo i V. D. Perevalova. [Pravovajakul'tura. Teorijagosudarstva i prava.Podred. V. M. Korel'skogo i V. D. Perevalova.]. Moskov: Infra. Moskov Norma, 1997. pp. 330–331. 9. Skakun O. F. Teoriyaderzhavy i prava: Pidruchnyk O. F. Skakun;Per. z ros. [TeoriyaderzhavyIprava:PidruchnykO.F.Skakun;Per.zros.]. Kharkiv, Konsum, 2009. 656 p. 10. Skakun O. F. Teoryya hosudarstva y prava.[Teoryyahosudarstva y prava.]. Kharkov, 2000. p. 211.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 317–320