COLLECTIVE AGREEMENT: SOME LEGAL DRAFTING ISSUES OF CREATION AND INTERPRETATION

N. Zabolotna
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF145.45 KB
Abstract: 
This article deals with some legal drafting issues of creating and interpretation of the collective agreement. In order to establish the peculiarities of legal drafting and its creation was made a general description of the collective agreement properties. There were established content and formal requirements for the drafting creation, types of principles and methods of the interpretation of collective agreement.
References: 

1. Veselova E. R. Lokal’nye normy trudovogo prava:[Local labor law regulations] dys.... kand. jurid. nauk. E. R.Veselova Tomsk, 2004, 211 p. 2. Parkhomenko N. V. Dzherela prava: teoretykometodolohichnyy zasady [Sources of law: theoretical and methodological foundations] dys. … doktora yuryd. nauk N. V. Parkhomenko. Kyiv, 2009. 442 p. 3. Tolkunova V. N. Trudovoe pravo Rossii [Labour law Russia]. Moscow, Jurist Publ., 1995, 448 p.4. Diveeva N. I. Dogovornye osnovy trudovogo prava Rossii
[Contract basis of labor law in Russia]. Barnaul, Izdatel’stvo Altajskogo gosuniversiteta Publ., 1999, 156 p. 5. The Law of Ukraine On Collective Agreements [Law of Ukraine On Collective Agreements] № 3356- XII of 07.01.1993. As amended on 07.02.2013. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine – Available at: http: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 6. Konventsiya pro spryyannya kolektyvnym perehovoram [Convention on Collective Bargaining] Konventsiya MOP № 154 vid 19.06.1981. Available at: http ://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_006 7. Nurtdinova A. F. Kollektivno-dogovornoe regulirovanie trudovyh otnoshenij teoreticheskie problemy teoreticheskie problem [Collectively-contractual regulation of labor relations of the theoretical problems of theoretical problems] diss. … dokt. jurid. nauk. Moscow, 1998, 427 p. 8. Trudovyy kodeks Ukrayiny [Labor Codex of Ukraine]: Proekt # 4344-VI vid 07.02.2012 r. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2 /webproc4_ 1?pf3511=30947 9. Venedyktov V. S. Trudove pravo Ukrayiny [Labour Law of Ukraine], Kyiv, Istyna Publ., 2008, 384 10. Rishennya Apelyatsiynoho sudu Chernihivs’koyi oblasti vid 20 hrudnya 2006. Availabl at:http ://www.reyestr.court.gov.ua/Review/404799.11/ Rishennya Hospodars’koho sudu Luhans’koyi oblasti vid 29 lystopada 2010. Available at:http ://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12605733.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 404–409