USING INFORMATION TECHNOLOGY AS SUBJECT ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

Serhiy Yesimov
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF156.83 KB
Abstract: 
In the article the use of information technology as a subject of administrative and legal regulation. Specific features information space and legal regulation of the use of information technology in government bodies and local authorities, the problem of administrative and legal regulation of media, information and infrastructure relations.
References: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
Директива 2014/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про заходи, спрямовані на зменшення витрат на розгортання високошвидкісних мереж електронного зв’язку / Офіційний вісник Європейського Союзу L.155/1 23.5.2014. UA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nkrzi.gov.ua/ index.php?r=site/index&pg=104&language=uk
Авер’янов В. Б. Державне управління: теорія і практика / В. Б. Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал, С. П. Кисіль, Л. Т. Кривенко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 431 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/692/38/
Авер’янов В. Державне управління у змісті предмета адміністративного права / В. Авер’янов // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2 (37). – С. 139–149
Ігонін Р. В. Предмет адміністративного права у в умовах трансформації вітчизняної системи права / Р. В. Ігонін / Наук. вісник Херсон. держ ун-ту. Серія “Юридичні науки”. – 2015. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 126–130.
Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України / А. І. Марущак // Інформація і право: наук.-практ. журнал. – 201. – № 1(1). – С. 20–24.
Інформаційні технології в юридичній діяльності: навч. посіб. / О. В. Співаковський, М. І. Шерман, В. М. Стратонов, В. В. Лапінський. – Херсон: ХДУ, 2012. – 220 с.
Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навч. посіб. / О. О. Денісова. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/817/4/
Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях / А. В. Манойло. – М.: МИФИ, 2003. – 388 с.
Гришин В. В. Особливості формування єдиного інформаційного простору України на державному рівні / В. В. Гришин // Наук. вісник Харк. держ. акад. культури. – 2011. – Вип. 33. – С. 62–69.
Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні: автореф. дис. … канд. Культурології: спец. 26.00.01 “Теорія й історія культури” / О. В. Буньківська. – К., 2009. – 22 с.
Простір: словник української мови: в 11 томах. – Том 8, 1977. – С. 298. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum. in. ua/s/prostir
Фалько Є. А. Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Є В. Фалько. – Львів, 2015. – 21 с. С 13.
Новікова H. А. Інформаційний простір як основа інформаційної функції сучасної держави / H. А. Новікова // Актуальні проблеми держави і права зб. наук. пр. / Нац. ун-т “Одеська юридична академія”. – Одеса: Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 61. – С. 365–373.
Дубас О. П. Інформаційно-комунікаційний простір: поняття, сутність, структура / О. П. Дубас. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/26693/22-Dubas. pdf? sequence=1
Андреєв Д. В. Соціально-правові комунікації в забезпеченні взаємодії влади та громадянського суспільства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.12 / Д. В. Андреєв. – К., 2014. – 36 с.
Ливенко В. І. Інформаційне керування: концептуальне ядро інформаційного протиборства / В. І. Ливенко // Нова парадигма : журнал наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 114. – С. 23–33.
Концепції інформаційної безпеки України. Проект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mip. gov. ua/done_img/d/30-project_08_06_15. pdf
Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ю. П. Бурило. – К., 2008. – 18 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 24–29