REMEDIATION OF THE DEBTOR AS LEGAL PROCEEDINGS IN BANKRUPTCY

Lyubomyra Melekh, K. Kruts
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF144.98 KB
Abstract: 
The article studies the nature of the debtor's insolvency as the recovery of measures undertaken to prevent the fact of bankruptcy and immediately eliminate it during the proceedings in the bankruptcy case. The focus of the judicial procedure is in improving financial-economic situation of the debtor, the satisfaction in full or in part, the claims of creditors by restructuring the company, debts and assets and / or changes in the legal and production structure of the debtor.
References: 

Андрєєва О. Б. Господарське право України: підручник. ч. 1 / О. Б. Андрєєва, Ю. М. Жорнокуй, О. П. Гетманець. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
Бутирська І. А. Правове становище боржника у справі про банкрутство / І. А. Бутирська // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 144 с.
Вінник О. М. Господарське право України: навчальний посібник / О. М. Вінник – К. : Правова єдність, 2009. – 766 с.
Старцева О. В. Підприємницьке право: підручник / О. В. Старцева. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII (із змінами і доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page.
Петрова О. Банкрутство за новими правилами: процедура санації боржника / О. Петрова // Аудитор України. – 2014. – № 12. – С.72–75.
Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина: навч. посіб. / Г. В. Смолин. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 552 с.
Чешковська О. В. Правоздатність неспроможної юридичної особи / О. В. Чешковська // Правове становище боржника у справі про банкрутство Науковий вісник Чернівецького ун-ту. 2013. Випуск 682. Правознавство. 69 // Санація та банкрутство. – 2006. – № 1. – С. 141–143.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mego.info/taxonomy/term/1- 2009.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 110–114