THE REFORM OF THE JUDICIARY IN THE PROGRAMMES OF PARLIAMENTARY POLITICAL PARTIES OF UKRAINE AND EUROPEAN JUDICIAL AUTHORITIES STANDARDS

Stepan Bilostotskyy
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF195.32 KB
Abstract: 
The programs of parliamentary parties in Ukraine in part of judicial reform, the effectiveness of the proposed novelties and their compliance with European standards, historical and practical experience of democratic states are researched. The analysis of the statutes of the programs is carried out in the context of understanding and constitutional consolidation principles of judicial independence and autonomy of judges in the European countries and the efficiency of justice.
References: 

Американська позаурядова організація „Проект світового правосуддя” була створена в 2006 році з ініціативи президента Американської спілки Бар (American Bar Association, АВА) Вілляма Нейкома. У 2009 році її перетворено на незалежну, неурядову організацію. Центри знаходяться у Вашингтоні та Сіетлі. Діяльність ґрунтується на засадах: правопорядок є підставою для рівних можливостей у соціумі; мультидисциплінарна співпраця є найкращим способом досягнути правопорядку. Проводить дослідження в 99 країнах світу.
Виборча програма політичної партії „УДАР (Український Демократичний Альянс)” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko.org/about/viborcha-programa/.
Висновки „Призначення та соціальний статус суддів” (Перша експертна комісія Міжнародної асоціації суддів, 1988 рік) // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. – К.: Поліграф – Експрес, 2008. – С.50–52.
Висновок № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів від 1 січня 2001 року // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. – К.: Поліграф – Експрес, 2008. – С.107–125.
Висновок № 2 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо фінансування та управління судами у контексті ефективності судової влади та статті 6 Європейської конвенції з прав людини // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. – К.: Поліграф – Експрес, 2008. – С. 126–129.
Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 16. 03. 2010 року CDL-AD (2010)003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt. gov. ua/clients/vsu/vsu. nsf/7864.
Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) Спільний висновок щодо Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 18 жовтня 2010 р., Висновок № 588 / 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3.
Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) Спільний висновок до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого Конституційною Комісією, 4 вересня 2015 року 26 жовтня 2015 року, Висновок № 803/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3.
Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 року Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї (Тайвань) // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. – К.: Поліграф – Експрес, 2008. – С.35–38.
Комісія ефективності правосуддя була створена 18.09.2002 року на підставі розпорядження Комітету Міністрів Ради Європи Res (2002) 12. Згідно зі Статутом, метою діяльності Комісії є дослідження діяльності органів правосуддя для підвищення ефективності їх функціонування держав-членів Європейського Союзу. Критеріями оцінки ефективності є: 1) доступ до правосуддя, справедливе і ефективне його функціонування; 2) статус і місце правників (суддів, прокурорів, юристів); 4) правосуддя і управління судами; 5) використання інформаційних технологій і комунікацій. // Детальніше див: Resolution Res (2002)12 establishing the European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd. coe. int/ViewDoc. jsp?Ref=Res (2002)12&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver= original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
Конституция Латвийской Республики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=3&mid=8.
Конституція Литовської Республіки, прийнята громадянами Литовської Республіки на референдумі 25 жовтня 1992 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib. rada. gov. ua/LibRada/static/LIBRARY/ catalog/law/lit_konst1. htm.
Конституция Эстонской Республики, принята на референдуме 28 июня 1992 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. concourt. am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/estonia/estoni-r. htm.
Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/ show/254%D0%BA/ 96-%D0%B2%D1%80.
Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя, ухвалена на Першій світовій конференції по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. – К.: Поліграф – Експрес, 2008. – С. 22–27.
Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. – К.: Поліграф – Експрес, 2008. – С. 13–18.
Передвиборча програма ВО “Батьківщина”, затверджена ХІ з’їздом Всеукраїнського обєднання “Батьківщина” 30 липня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. cvk. ua.
Програма Всеукраїнського об’єднання „Свобода” затверджена установчим з’їздом СНПУ 09 березня 1995 року зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svoboda. org. ua/party/program/.
Передвиборча програма Всеукраїнського об’єднання “Свобода” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. cvk. ua.
Передвиборча програма Партії регіонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. unian. ua/print/206282.
Передвиборча програма Комуністичної партії України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. cvk. ua.
Програма політичної партії „УДАР Віталія Кличка”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko. org/about/programma/.
Рекомендація № (94) 12 „Незалежність, дієвість та роль суддів”, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників Міністрів від 13 жовтня 1994 року // Міжнародні стандарти незалежності суддів. Збірка документів. – Київ:Поліграф – Експрес, 2008. – С. 86–90.
Стратегія сталого розвитку „Україна – 2020”, схвалена указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/5/2015.
Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz / B. Banaszak. – Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK, 2009.
Bunreacht na Héireann, Constitution of Ireland. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.constitution.ie/Documents/Bhunreacht_na_hEireann_web.pdf.
Constitution of the Portuguese Republic. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/cons....
Constitution of Romania. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371.
Constitution of the Slovak Republic. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vop.gov.sk/constitution-of-the-slovak-republic.
Constitution of Sweden (1974). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/CONSTITUTION%20OF%20SWED....
Denmark’s Constitution of 1953. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttps://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953.pdf.
Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu / L. Garlicki. – Warszawa, 2014. – 424 s.
Judicial systems of the European Union countries. Analysis of data by the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Council of Europe. – June, 2013.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Dziennik Ustaw, 1997. –Nr. 78, poz. 483.
The Constitution of the Kingdom of the Netherlands (2008). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitut....
The Constitution of Finland 11 June 1999 (731/1999, amendments up to 1112 / 2011 included). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.finlex. fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 pażdziernika 2007 r., sygn. akt SK 7/06 // Dziennik Ustaw. – 2007. – Nr.204, poz. 1482.
WJP Rule of Law index 2011 by the World Justice project. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldjusticeproject.org/publication/rule-law-index-reports/rule-l....
WJP Rule of Law index 2012-2013 by the World Justice project. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldjusticeproject.org/publication/rule-law-index-reports/rule-l....
WJP Rule of Law index 2014 by the World Justice project. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law....

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 827(8): 36–44