THE POLIGRAPH IN THE PROCESS OF OVERCOMING THE COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF SERVICE ACTIVITY: REALITY TODAY

Olena Romtsiv, Ihor Zubach
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF154.72 KB
Abstract: 
The article investigates the algorithms use the polygraph as a means to overcome resistance process of investigation and detection of crimes in the sphere of service activity.
References: 

Удалова Л. Д. Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України. Автореф. дис. …д-ра юр. наук: 12.00.09 / Л. Д. Удалова. – К., 2006. – 28 с.
Пунда О. О. Право на особисту недоторканість та перспективи використання поліграфу у кримінальному провадженні / О. О. Пунда // Прівняльно-аналітичне право. – № 3–1/2013. – С. 366–369.
Біленчук П. Д. Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика: [моногр.] / за редакцією П. Д. Біленчука. – К., 2013. – 419 с.
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні)” № 2521 від 12.03.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46058.
Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / В.А. Волынский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 311 с.
Удалова Л. Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України : монографія / Л. Д. Удалова. – К., 2005. – 324 с.
Нанівський В., Лешкович Т. Перспективи використання поліграфа у кримінальному судочинстві / В. Нанівський, Т. Лешкович // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1 (34). – С. 33–38.
Алесковский С. Методика израильских полиграфологов и современные украинские реали / С.Алесковский / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polygraph.ua/ru/assotsiatsiya/stati/188-metodika-izrailskikh-poli....
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджені Наказом Мінюсту від 8 жовтня 1998 року № 53/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page.
Мотлях І. О. Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа як можливе джерело доказів / І.О. Мотлях.// Репозитарій Національного авіаційного університету. Наукові статті – 2013. – С. 117–121. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/12585.
Дубягина О. П. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты) [Текст] / О. П. Дубягина, Ю. П. Дубягин, С. Г. Логинов. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 169–172.
Лешкович Т.А. Форми використання поліграфа у кримінальному провадженні / Т. А. Лешкович // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-1. – том 2. – С. 192–195.
Мотлях О. І. Нормативно-правове регулювання використання поліграфа правоохоронними органами зарубіжних країн / О. І. Мотлях // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія “Право та державне управління”. – 2011. – № 4. – С. 169–173.
Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні, тактичні аспекти) / В. К. Весельський. – К.: НАВСУ-НВТ “Правник”, 1999. – 126 с.
Карпов Н. Исчерпаны ли возможности нетрадиционных средств и методов / Н. Карпов // Закон и жизнь. – 2004. – № 11. – С. 17–22.
Клевцов О. Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій практиці право охоронних органів / О. Клевцов // Право України. – 1998. – № 7. – С. 63–68.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 341–346