THE NATIONAL LIBERATION IDEAS IN THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEWS OF POLEMICISTS

Olha Kolych
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF143.85 KB
Abstract: 
The understanding of the formation of philosophical and legal views in Ukraine in historical context becomes especially important in the development of Ukraine as a rule-of-law state under present day conditions. The article analyzes the philosophical and legal ideas of the national liberation, which are reflected in the polemical literature of the late XVI – early XVII century.
References: 

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика : підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів; за ред. Г. І. Волинки. – К. : Вища шк.., 1999. – 624 с.
З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні : зб. ст. / ред. кол.: Д. X. Острянин та ін. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1956. – 147 с.
Левкулич В. В. Морально-етичний та правовий зміст категорії “рівність” [Електронний ресурс] / В. В. Левкулич // Мультиверсум. Філософський альманах: [збірник наукових праць] / гол. ред. В. В. Лях. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Вип. 39. – С. 116–130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Levkul_1.htm.
Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп.ред.) та ін. – К. : Довіра; Генеза, 1996. – 942 с.
Марасюк С. С. Дослідження взаємозв’язку категорій “етнос”, “нація”, “держава” в контексті процесів державотворення / Сергій Марасюк // Акт. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – No1 (31). – С. 45–52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sociuminfanalitingdnepr/home/analitika/sta....
Нічик В. М. Від Вишенського до Сковороди: з історії філософської думки на Україні XVI – XVIII ст. / В. М. Нічик. – К.: Наук. думка. – 141 с.
Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій; відп. ред. В. С. Горський; АН УРСР. Ін-т філософії. – К. : Наук. думка, 1990. – 384 с.
Огородник І. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа, 1999. – 543 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_filosofskoyi_dumki_v_....
Політологія : підручник / Ю. М. Розенфельд, Л. М. Герасіна, Н. П. Осипова, М. І. Панов, О. М. Сахань, О. В. Ставицька. – Харків : Право, 2001. – 398 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/polit/271-rozenfeld/4218-s-1-------.html.
Худояр Л. В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI–XVIII ст. / Л. В. Худояр // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 85–89.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 162–166