CONCEPT AND PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Yaryna Bohiv
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF179.6 KB
Abstract: 
There has been a research conducted on the local self-government essence and principles of territorial communities, their implementation and degree of specification in constitutional acts of European countries with the help of international legal and constitutional acts of European countries.
References: 

Європейська хартія місцевого самоврядування // Офіційний вісник України, 2015. – № 24, с. 450, стаття 718.
Конституция на Република България // Джерело доступу: http://www.parliament. bg/bg/const.
Розанвалан П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / П. Розанвалан. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2009.
Система державного управління Королівства Іспанія: досвід для України. – Київ, 2012.
Софінська І. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядування України та країн Європейського Союзу / І. Софінська. – Львів: Каменяр, 2014.
Скрипнюк О. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. Скрипнюк. – К., 2006.
Austria’s Constitution of 1920, Reinstated in 1945, with Amendments through 2009 // Джерело доступу: https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2009.pdf.
Constitution of the Italian Republic // Джерело доступу: https://www. senato. it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese. pdf.
Constitutión Española. – Luis López Guerra, 2012.
Constitution of the Portuguese Republic // Джерело доступу: http://app.parlamento. pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitive.pdf.
Gajl N. Finanse i gospodarka lokalna na świecie / N. Gajl. – Warszawa, 1993.
Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu / L. Garlicki. –Warszawa: LexisNexis, 2014.
Konstytucja Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r. // Режи доступу: http://libr. sejm. gov. pl/tek01/txt/konst/dania. html.
Konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 r. // Режим доступу: http://libr.sejm. gov. pl/tek01/txt/konst/finlandia. htm.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw z 1997 r. – Nr 78, poz. 483.
Konstytucyjny system organów państwowych / (red. E. Gdulewicz). – Lublin, 2009.
Kornberger-Sokołowska E. Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / E. Kornberger-Sokołowska. – Warszawa, 2001.
Local and regional democracy in Slovenia. Recommendation 308 (2011) // Джерело доступу: https://wcd. coe. int/ViewDoc. jsp?id=1856669&Site=COE. 18. Local and regional democracy Authorities. Recommendation 317 (2011) // Джерело доступу: https://wcd. coe. int/ViewDoc. jsp?id= 1857271&Site=COE.
Local and regional democracy in Lithuania. Recommendation CPL (22) 3 REV, 21.03.2012 // Джерело доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc. jsp?id=1919105&Site=COE.
Popławska E. Wpływ zasady subsydiarności na przemiany ustrojowe w Polsce / E. Popławska // Dariusz Milczarek (red.) Subsydiarność. – Warszawa:Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. – S. 148-149.
Samorządy w Unii Europejskiej. –Warszawa, 2007. – S. 52-55.
The Belgian Constitution. This publication contains the text of the Belgian Constitution as updated following the sixth institutional reform (constitutional revisions of 6 January 2014 – Belgian Official Gazette of 31 January 2014) // Джерело доступу: http://www. const-court. be/en/basic_text/belgian_constitution. pdf.
The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, most recently in May 2014 // Джерело доступу: https://www. stortinget. no/globalassets/pdf/constitutionenglish. pdf.
The Constitution of the Republic of Estonia // Джерело доступу: https://www. riigiteataja. ee/en/eli/530102013003/consolide.
The Constitution of the Republic of Latvia // Джерело доступу: http://www. saeima. lv/en/legislation/ constitution.
Ústava České republiky // Джерело доступу: http://www. psp. cz/docs/laws/constitution. html; Конституция на Република България // Джерело доступу: http://www. parliament. bg/bg/const.
Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec. – Berlin: Deutscher Bundestag, 2010.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r., sygn. akt K 24/02 // Dziennik Ustaw, 2003. – Nr 38, poz. 334.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06 // Dziennik Ustaw, 2006. – Nr 200, poz. 1493.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 45–52