UKRAINIAN STATE LEGAL BASIS IN THE CREATIVE LEGACY OF PHILIP ORLYK (to the origins of the idea of an independent Ukrainian national state)

Ivan Terlyuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.74 KB
Abstract: 
In the context of the geopolitical situation at the beginning of the XVIII century, political and legal arguments in favour of the existence of an independent Ukrainian state are designated on the examples of Philip Orlyk’s works.
References: 

Андрусяк М. Зв’язки Мазепи із Станіславом Лещинським і Карлом ХІІ // ЗНТШ. 1933. Т.152. – С. 35–61. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://shron.chtyvo.org.ua/Naukove_tovarystvo_imeni_
Shevchenka/Zapysky_Tom_152.pdf; Борис Крупницький. Гетьман Мазепа та його доба. – К.: Україна, 2003. – 240с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mazepa.name/history/krupnicki-1.html; Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. К., 1994. 105с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mazepa.name/history/mazepyntzi.html.
Депутаты требуют завести уголовное дело на Михаила Горбачева. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/568959.
Кононенко В. “PACTA ET CONSTITUTIONES …” між традиційним і модерним конституціоналізмом / В. Кононенко // Український історичний збірник / Гол. ред. Т. Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 14. – К.: Інститут історії України, 2011. С.17-33; Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIІI століття: Монографія / О.В. Кресін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 468 с.; Струкевич О.К. “Пакти й Конституції законів та вольностей війська Запорозького” (політико-культурний аналіз) / О.К. Струкевич // “Істину встановлює суд”. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Т.2. Наукові студії / НАН України; Ін-т історії України; Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. К., 2004. – С. 348-363; Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 103 с.
Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIІI століття: Монографія / О.В. Кресін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 468 с.
Пилип Орлик. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F
%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA.
Орлик, Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори / Пилип Орлик / Упоряд. та примітки М.Трофимука (латинські тексти), В.Шевчука. – К.: МАУП, 2006. – 736 с.
Рендюк Т.Г. Пилип Орлик: молдавські та румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці: Букрек, 2013. – 240 с.
Список наукової та популярної літератури щодо Конституції П.Орлика – Див.: Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. – С. 84–102.
Терлюк І. Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 300 с.
Терлюк І. Формування і розвиток у вітчизняній політико-правовій думці концепції України як Малоросії (до витоків російських імперських ідеологем) / І. Терлюк // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 782. – Юридичні науки. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 141–146.
Україна готова до можливого нападу Росії, – Клімкін. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uazmi.org/article/376415081.
300 років Конституції гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Львівська міська рада, Львівський державний університет внутрішніх справ, Міжнародна асоціація істориків права. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 284 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 124–128