THE STAGES OF NORMOTVORCHEGO PROCESS ARE IN THE ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: TEORETIKO-LEGAL ASPECTS

Yuriy Shpak
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF156.48 KB
Abstract: 
A concept “the stages of normotvorchego process” is probed, different scientificapproaches in relation to classification of these stages, and also description of the basic stages of municipal normotvorchego process, among which: initiator and preparation of project normatively legal act; previous and official consideration of project is in local advice; acceptance and official making public normatively legal act.
References: 

Барський В. Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. Р. Барський. – Одеса, 2006. – 221 с.
Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. О. Рибалкін. – Х., 2005. – 164 с.
Мурашин О. Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О. Г. Мурашин. – К., 2001. – 420 с.
Ковачев Д. А. Механизм правотворчества социалистического государства: Вопросы теории / Д. А. Ковачев. – М.: Юрид. лит., 1977. – 112 с.
Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учеб. / О. Ф. Скакун. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.
Про нормативно-правові акти: Проект закону України від 21 січня 2008 р. № 1343-1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ JF11B01A.html.
Задорожня Г. В. Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Г. В. Задорожня. – К., 2006. – 224 с.
Петришина М. О. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні / М. О. Петришина // Право України. – 2010. – № 4. – С. 47–53.
Соколова А. А. Социальные аспекты правообразования: автореф. дисс.... д-ра. юрид. наук: 12.00.01 / А. А. Соколова. – Мн., 2003. – 38 с.
Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю. М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 103–108