RECEPTION TO QUESTION BYZANTINE STANDARDS AS BACKGROUND ORIGIN OF NOTARY LAW OF UKRAINE

Mariya Dolinskaya
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF133.21 KB
Abstract: 
Research is devoted to the reception of Byzantine law civil law of Kievan Rus. The author analyzes the Byzantine authority to regulate the activities of the notary. The article discusses the features of making covenants and written agreements on standards Eclogues.
References: 

Совенко Б. В. Становлення і розвиток православного канонічного права в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень // Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова України. – К., 2011. – 19 с.
Захарченко П.П. Історія держави і права України: підруч. / П. П. Захарченко. – К.: Атіка, 2005. – 368 с.
Русу С. Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права / С. Д. Русу // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3(15). – С. 12–16.
Терлюк І. Я., Забзалюк Д. Є. Історія держави і права Середньовічної України [Текст]./ І. Я. Терлюк. – Львів: Каменяр, 2010. – 232 с.
Сливка С.С. Канонічне право: навч. посіб. / С.С. Сливка. – К.: Атіка, 2013. – 232 с.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. – Т. 11: Византийские источники; сост. М. В. Бибиков. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 384 с.
Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення: монографія / О. І. Нелін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 130 с.
Достдар Р. М. Рецепція принципів Візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України: автореф. дисер. ... канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право // Одеська національна юридична академія. – Одеса. 2004. – 19 с.
Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект): монографія / О. І. Нелін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 365 с.
Єфіменко Л. В. Передумови зародження нотаріату в українському праві / Л.В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 4–5 (102–103) – С. 12–20.
Собрание малороссийских прав 1807 г. //Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. – Т. 1 / уклад.: Р.В. Білоусов, І.Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін.; за ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 888–920.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 121–124