THE PRINCIPLE OF FISCAL ADEQUACY IN THE TAX LEGISLATION OF UKRAINE

Olya Barabash
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF142.78 KB
Abstract: 
The article analyzes the principle of fiscal adequacy and explains its contents are listed on communications and the impossibility of the existence of the principle of fiscal adequacy without regard to the principle of social justice.
References: 

Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр.
Рішення Конституційного Суду України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/v001p710-05.
Конрад Ю. П. Податкова політика в Україні: підходи і перспективи / Ю. П. Конрад, І. О. Луніна // Економіка України. – 1996. – №11. – С. 29–37.
Налоги и налогообложение: учеб. / Д. Г. Черник, Л. П. Павлова, А. З. Дадашев и др.; под. общ. ред. Д. Г. Черник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 415 с.
Горобчинський М. Використання зарубіжного досвіду принципів оподаткування в діяльності Державної податкової служби України / М. Горобчинський. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik11/fail/Gorobynskyj.pdf.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // ВВР України. – 2011. – № 1314, 15–16, 17. – Ст. 112.
Порівняльна таблиця Податкового кодексу до другого читання 15.11.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38590.
Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П. В. Мельник. – Ірпінь: АДПСУ, 2001. – 362 с.
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: у 3-х т. // Б. В. Колесніков, Т. І. Єфименко, В. А. Копилов і ін.; під заг. ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – 590 с.
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tc.nusta.com.ua/dkpku/komentar/1_s4/1_s4.htm.
Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы / Й. Ланг. – Бонн: Федеральное министерство финансов, 1993. – С. 97–118.
Шульга А. А. Природа податків, функції і принципи оподаткування / А. А. Шульга. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stp.diit.edu.ua/article/download/17654/15388.
Демин А. В. Налоговое право Россмии: учеб. пособ. / А. В. Демин. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. – 329 с.
Федосова В. М. Бюджетна система: підруч. / В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Т.: Екон. думка, 2012. – 871 с.
Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 46–50