THE LEGAL NATURE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS

Nataliya Lesko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF143.79 KB
Abstract: 
Problems institute administrative proceedings minors and analyzes the opinions of scientists administratyvistiv on which formulates own concepts of administrative liability of minors.
References: 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.
Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 526 с.
Горбач О. В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Горбач. – К., 2006. – 16 с.
КовальчукЮ. І. Неповнолітній як суб’єкт адміністративної відповідальності: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ю. І. Ковальчук. – К., 2007. – 20 с.
Чернецький О. Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання. – [Електронний ресурс] / О. Л. Чернецький // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 439–444. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08coltpp.pdf.
Продаєвич В. О. Заходи адміністра- тивного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу / В. О. Продаєвич // Університет. наук. записки. – 2006. – № 2. – С. 195–199.
Васильєв А. С. Административное право Украины (общая часть) : учеб. пособ. / А. С. Васильєв. – Xарьков : Одиссей, 2001. – 224 с.
Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / В. Т. Нор. – К.: Вища шк., 1989. – 263 с.
Продаєвич В. О. Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В. О. Продаєвич. – К., 2007. – 20 с.
Горбач О. В. Адміністративно-правові засоби боротьби з правопорушеннями неповнолітніх / О. В. Горбач // Сучасні правові проблеми профілактики та розкриття злочинів, які скоюються неповнолітніми : матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДІВС, 2002. – С. 181–189.
Багаденко І. П. Ефективність заходівадміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх / І. П. Багаденко // Наук. вісн.КНУВС. – 2009. – № 2. – С. 68–75.
Кратінов А. В. Особливості та проблеми організації профілактичної роботи органів внутрішніх справа з неповнолітніми на сучасному етапі /А. В. Кратінов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. – 2006. –№ 3. – С. 182–190.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 14–18