FORMALIZATION OF LAW AS A LAW-MAKING STAGE

Roman Radeyko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF141.82 KB
Abstract: 
The article studies the concept and features of the formalization of law as one of lawmaking stages. It analyses the process of law-making and its stages. Formalization of law is considered as a natural way to regulate social relations. Development trends in the formalization of law and its features are demonstrated by the legislative and judicial lawmaking.
References: 

Атарщикова Е.Н., Некрасов Е.Е. Форма, содержание и язык права / Е. Н. Атарщикова,
Е. Е. Некрасов // Общество и право. – 2012. – № 5 (42). – С. 21–26.
Варга Ч. Філософія права, теорія права і майбутнє теоретико-правової думки / Ч. Варга // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 116–130.
Гураленко Н. А. Судовий прецедент у системі джерел права: філософське та теоретичне осмислення: монографія / Н. А. Гураленко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с.
Дія права: інтегративний аспект: монографія / кол. авт.; відп. ред.
Н. М. Оніщенко. – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 360 с.
Заморська Л. І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні: монографія / Л. І. Заморська. – Одеса: Фенікс, 2013. – 304 с.
Калинин С. А. Проблемы сущности права на современном этапе / С. А. Калинин // Jurisprudencija: Teises socialinis veiksmingumas. – Mokslo darbai 9 (87). – Vilnius: Lietuvos teises universitetas, 2006. – P. 92–99.
Мазур М. В. Судова практика як джерело права: проблеми визначення поняття / М. В. Мазур // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 493–497. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11mmvpvp.pdf.
Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – 293 с
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. — М.: Юристъ, 2004. – 512 с.
Петришин О. Проблеми соціалізації права та соціологізації юриспруденції / О. Петришин // Право України. – 2013. – № 9. – С. 86–102.
Придворов Н. А., Трофимов В. В. Правообразование и правообразующие факторы в праве: монография / Н. А. Придворов, В.В. Трофимов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 400 с.
Скакун О. Ф. Теорія права та держави: підруч. – 3-тє вид. – К.: Алерта, 2012. – 524 с.
Щеколов К. С. Бюрократизация права / К. С. Щеколов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01; Москов. ун-т МВД РФ. – М., 2008. – 153 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 81–85