THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Lyubov Gulak
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF151.49 KB
Abstract: 
This article is devoted to research additional methodological aspects of the nature of local self-government, its place and role in society. The author made an analysis of different interpretations and understanding of local self-government and considered the main causes of the hypothesis in humans needs to self-organization.
References: 

Шаповал В. Сутність місцевого самоврядування (питання теорії) / В. Шаповал // Місцеве самоврядування: 10 років здобутків / за ред. М. Пухтинського. – К. : Атіка, 2002. – С. 300.
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М.: Юридическая литература, 1997. – 351 с.
Сушинський О. І. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні засади статусу та діяльності виконавчих органів: монографія / О. І. Сушинський. – Львів: Афіша, 2003. – 167 с.
Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні / В. Борденюк // Право України. – 2001. – № 12. – С. 24–26.
Курінний Є. Комунальне управління: ознаки, принципи, поняття / Є. Курінний // Право України. – 2003. – № 12. – С. 15.
Орзіх М. Місцеве самоврядування ви незалежній Україні: десятиріччя досягнень та прорахунків / М. Орзіх // Місцеве самоврядування: 10 років здобутків / за ред. М. Пухтинського. – К.: Атіка, 2002. – С. 69.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – С. 1098.
Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: навч. посіб. / М. Пітцик, В. Кравченко, Е. С. Моньйо та ін. – К., 2000. – С. 41.
Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 c.
Кутшеба С. Очерки истории общественно-государственного строя Польши / С. Кутшеба. – СПб., 1907. – С. 29.
Гошко Т. Ю. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Т. Ю. Гошко; наук. ред. Я. Дашкевич. – Львів: Афіша, 2002. – 254 с.
Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – К.: Академперіодика, 2002 – 184 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 40–45