DIVORCE UNDER THE LAWS OF UKRAINE

Alona Dutko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF141.56 KB
Abstract: 
In the article the scientific and theoretical analysis of the legal regulation of divorce in administrative and court. The analysis procedure of divorce by court order in a separate and action proceedings. Author determined motives, reasons and conditions of divorce under the laws of Ukraine. The use of extra-judicial conciliation in the event of divorce. The conclusions and the scientific and practical advice on the use and improvement of the current legislation of Ukraine.
References: 

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Статистичні дані щодо державної реєстрації актів цивільного стану за півріччя 2014 року. // Державна реєстраційна служба в Україні. – [Електронний ресурс]: Режим доступу -http://www.drsu.gov.ua/show/1288.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
Махмудов М. А. Семейно-правовые средства обеспечения стабильности брака. – Душанбе, 1990. – 112 с.
Крыжовой Д. В. Некоторые процедурно-процессуальные вопросы расторжения брака в Украине: в срезе защиты собственных неимущественных прав [Текст] / Д. В. Крыжовой // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. “Одинадцяті осінні юридичні читання” (Хмельницький, 23–24 листопада 2012 року): у 4-х ч. – Ч. 3. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – С. 111–113.
Сафончик О. І. Деякі питання розірвання шлюбу в судовому порядку за законодавством України [Текст] / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики. – 2013. – Вип. 14. – С. 74–77.
Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21.12.2007 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1.
Советское семейное право / под ред. В. А. Рясенцева. – М., 1982. – 240 с.
Оридорога М. Т. Основания расторжения брака по советскому семейному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 1956. – 20 с.
Глиняна К. М. Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / К. М. Глиняна. – Одеса, 2006. – 20 с.
Пчелинцева Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. – М., 2000. – 588 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 51–55