КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ УСТАНОВАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

Х. Гнот
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF215.95 KB
Abstract: 
Розглянуто сутність, класифікацію та значення контролю за діяльністю установ виконання покарань, досліджено проблему співвідношення контролю і нагляду, розкрито особливості прокурорського нагляду за додержанням законів в установах виконання покарань під час виконання судових рішень у кримінальних справах, відзначено роль інститутів громадянського суспільства у пенітенціарній діяльності держави.
References: 

1. Тюн В. М. Співвідношення контролю і нагляду правоохоронних органів у сфері охорони природи / В. М. Тюн // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-1 том 2. – С. 144–147. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-1(2)__37 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с. 3. Коруля І. В. Державний контроль та нагляд як ефективні засоби діяльності міліції у сфері протидії корупції / І. В. Коруля // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2014. – Вип. 25. – С. 168–171. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_42 4. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 5. Грицаєнко Л. Державний контроль і прокурорський нагляд: сутність та співвідношення / Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 34–38. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Vnapu_2012_2_8 6. Адміністративне право : навч. посіб. / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 536 с. 7. Сикал М. М. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України: правові та організаційні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Сикал; Національний авіаційний університет. – К., 2012. – 19 с. 8. Кримінально-виконавче право України : підручник. О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2010. – 752 с. 9. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26.11.1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 10. Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила від 12.02.1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 11. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 12. Єдинак Т. С. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація / Т. С. Єдинак, О. В. Павлишен // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 12–18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_2 13. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 14. Закон України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” від 23.06.2005 р. № 2713-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 15. Положення про Державну пенітенціарну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 225. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 16. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 р. № 2186/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 17. Романенко О. В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Романенко; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 21 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: i-rc.org.ua/files/ personalii/romanenko-o-v.pdf 18. Загальні засади діяльності спостережних комісій: науково- практичний посібник / О. В. Анпілогов, Ю. В. Кутєпов, І. С. Яковець, К. А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х.: Право, 2014. – 284 с. 19. Краснолобов І. Актуальні питання організації та здійснення громадського контролю за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від
відбування покарання / І. Краснолобов, І. Яковець // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 2. – С. 74–79. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 479 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_2_15 20. Скрипнюк О. Конституційно-правовий статус проку- ратури України: завдання, функції, повноваження / О. Скрипнюк // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 2. – С. 21-27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2009_2_6 21. Курило М. П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. П. Курило; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1998. – 18 с. 22. Закон України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. №1697-VІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 23. Наказ Генеральної прокуратури України № 161 від 20.04.2016 р. “Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gp.gov.ua/

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 473–480