ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Д. Сковронський
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF174.77 KB
Abstract: 
В умовах глобалізації посилюються суперечності у взаєминах соціальної держави і громадянського суспільства, що призводить до кризи соціальної держави. Криза відбувається на глобальному і національному рівнях. Однак, досягши балансу у взаємодії основних соціальних і політичних сил у суспільстві, ці суперечності можливо згладити. Цей баланс окреслює пріоритетні сфери і визначає заходи, які сприятимуть досягненню поставлених цілей.
References: 

1. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун; Міністерство освіти і науки України. – К.: Правова єдність,2009. – 519 с. 2. Furniss H. The Case for the Welfare State: From Social Security to Social Equality / Norman Furnіss, Timothy Alan Tilton. – Bloomington, 1976 – 249 р. 3. Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век / И. И. Лукашук. – М. : Спарк, 2000. – 279 с. 4. Антонович М. Основи демократії : підручник для студ. вищих навч. закл. / М. Антонович. – Львів : Астролябія, 2009. – 831 с. 5. Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism / G. Esping-Andersen. – New Jersey : Princeton Univ. Press, 1990. – 260 p. 6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Джон Мейнард Кейнс . – М. : Прогресс, 1978. – 494 с. 7. Ойкен В. Основы национальной экономии / В. Ойкен. – М. : Экономика, 1996. – 351 с. 8. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации : монография / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2008. – 400 с. 9. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави / В. Шаповал. – К: Право України, 2004. – № 5. – С. 14–19. 10. Сорокин В. В. Юридическая глобалистика : учебник / В. В. Сорокин. – М. : Юрлитинформ, 2010. – Т. 1. – 400 с. 11. Клапхам Р. Ринкова економіка Німеччини. Соціальна орієнтація, соціальний порядок / Р. Клапхам // Віче. – 2002. – № 10. – С. 62–66. 12. Мысливченко А. Г. Перспективы европейской модели социального государства / А. Г. Мысливченко // Вопросы философии. – 2004. – № 6. – С. 3–12. 13. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень” / Людмила Андріївна Луць ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 32 с. 14. Сіденко В. Імперативи системного реформування української економіки крізь призму асоціації України з ЄС / Сіденко В. // Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. – К.: Заповіт, 2014. – 60 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 238–244